Programmaverantwoording

Mobiliteit

In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste activiteiten beschreven die hebben bijgedragen aan de verbetering van de bereikbaarheid van Flevoland.

Programma Mobiliteit en Ruimte
De 'Mobiliteitsvisie Flevoland' heeft het jaar 2030 als horizon. Innovatieve verkeersoplossingen en duurzaamheid zijn belangrijke thema's. De snelle ontwikkelingen in onze samenleving vragen ook bij verkeer om een flexibele planvorming, maar wel met duidelijke uitgangspunten en doelen. Dit biedt ruimte om in de programmering in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen en kansen. Er is een nieuw 'Programma Mobiliteit en Ruimte' opgesteld en vastgesteld om Flevoland ook in de toekomst bereikbaar te houden.

Waar het gaat om onze provinciale infrastructuur hebben we (de voorbereiding van) een aantal (grote) infrastructuurprojecten uitgevoerd, waarbij we invulling hebben gegeven aan de ambities uit het collegeakkoord. Ondanks corona, is het mogelijk gebleken om veel van onze plannen volgens planning uit te voeren. We hebben een verkenning uitgevoerd naar de verbetering van de ontsluiting van Urk. We hebben onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor realisatie van Rondweg Lelystad Zuid, we hebben een onderzoek gedaan naar knelpunten voor de kortere termijn tot 2030 op kruispunten van de ringen van Almere en we hebben in overleg met de gebiedspartners een plan opgesteld voor het verbeteren van het (snel)fietspadennet. Ten aanzien van de geplande netwerkstudie naar onder andere de snelwegaansluitingen rondom Lelystad is besloten deze uit te stellen naar 2023. We hebben investeringsprojecten uitgevoerd van het 'Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport' (p-MIRT jaarschijf 2022) en de maatregelenlijst 2022-2026. We hebben de bestaande (vaar)wegen en fietspaden kwalitatief op peil gehouden.

(Innovatie) openbaar vervoer
In april 2022 is de aanbesteding van het openbaar vervoer (OV) voor de concessie IJssel-Vecht 2023-2035 afgerond. De concessie start in december 2023 in Flevoland en zal praktisch 100% emissievrij zijn omdat de nieuwe vervoerder de elektrische bussen overneemt vanuit de voorgaande concessie en zelf ook extra elektrische bussen inkoopt.

Ook in 2022 heeft provincie Flevoland zich ingezet voor betere metro- en spoorverbindingen en stationsknooppunten. Zo is de 'Ontwikkelagenda Flevolijn' vastgesteld in het vervoerberaad met de gemeenten. De hubstrategie is geschreven in overleg met betrokken partijen en in 2023 zal deze worden vastgesteld en start de implementatie. In diverse overlegverbanden landelijk (bijvoorbeeld overleggen over de routering van goederenvervoer en de Berlijnlijn) en regionaal (bijvoorbeeld binnen de MRA/SBaB en met de noordelijke provincies) zijn de belangen van Flevoland ingebracht om het OV-aanbod per metro en spoor toekomstvast te maken.

In het eerste kwartaal was het nog verplicht om met een mondkapje in het OV te reizen. Nu de pandemie achter de rug lijkt, maken mensen weer gebruik van het OV. Maar niet op dezelfde manier als in 2019. Het thuiswerken en digitaal vergaderen heeft invloed op ons reisgedrag. Omdat in Flevoland de meeste OV-reizigers scholieren en studenten zijn, is deze invloed kleiner dan in andere concessies in Nederland. Ook in 2022 heeft de provincie financiële steun gekregen van het Rijk (beschikbaarheidsvergoeding OV) om de verliezen als gevolg van lagere reizigersaantallen op te vangen .

Duurzame Mobiliteit
In de Klimaatwet en het Klimaatakkoord zijn en worden ambitieuze doelen gesteld voor het terugdringen van de uitstoot van het broeikasgas CO2. Ten opzichte van 1990 betreft dit een reductie van 49% in 2030 en 95% in 2050. In haar coalitieakkoord heeft het Rijk de ambitie verder opgevoerd naar een reductie van 55% met een beleidsinzet voor 60% totale reductie in 2030. Voor de sector mobiliteit streeft het Rijk naar een reductie van 26% in 2030. Het belangrijkste deel van de maatregelen uit het Klimaatakkoord moet worden gerealiseerd op nationaal en Europees niveau. Daarop aansluitend wordt ook regionaal en lokaal inzet gevraagd om de doelen van het Klimaatakkoord te halen. Om de regionale uitvoering van het Klimaatakkoord vorm te geven, is met het Rijk afgesproken per regio 'Regionale Mobiliteitsprogramma’s' (RMP’s) op te zetten. Het regionaal mobiliteitsprogramma is voor zover het Flevoland betreft verwerkt in het ontwerp van het nieuwe 'Programma Mobiliteit en Ruimte'. Hiermee blijft het 'Programma Mobiliteit en Ruimte' het integrale kader.
We hebben voortgebouwd op de activiteiten die al liepen en eerder vastgesteld beleid, zoals deelname aan het programma 'MRA-Elektrisch', de visie duurzaam goederenvervoer, eisen aan de verduurzaming van het busmaterieel bij de aanbesteding van de nieuwe OV-concessie IJssel-Vecht en de aanbesteding van de regiotaxi en diverse activiteiten op het gebied van 'Smart Mobility', verduurzaming eigen infrastructuur en eigen mobiliteit. Voor het wegwerken van ontbrekende schakels in het (snel)fietspadennetwerk is samen met gemeenten, natuurorganisaties en de Fietsersbond een 'Kernnetwerk Fiets Flevoland' opgesteld. Dit Kernnetwerk is onder andere gericht op de aanpak van de fietsknelpunten in het fietsnetwerk. In 2023 en volgende jaren wordt uitvoering gegeven aan het thema 'fiets' als onderdeel van het 'Programma Mobiliteit en Ruimte'.

Maatschappelijk effect

Maatschappelijk effect

Provincie Flevoland is goed bereikbaar, zowel voor regionaal, inkomend als uitgaand verkeer en via openbaar vervoer. Vlotte en veilige bereikbaarheid draagt bij aan de economie en aan de deelname van Flevolanders aan het maatschappelijke leven.

Effect van ons beleid

De bereikbaarheid van provincie Flevoland (ook via openbaar vervoer) is op een duurzame manier verbeterd, waardoor betere randvoorwaarden zijn ontstaan voor wonen, werken en recreëren.

Programmaonderdelen en doelen

Lasten

Begroot € 65.733
Gerealiseerd € 63.744
Afwijking € 1.989
Deze pagina is gebouwd op 07/03/2023 08:42:58 met de export van 06/26/2023 22:46:03