Jaarrekening

Jaarrekening 2022 op hoofdlijnen

1.1 Omvang resultaat

Het rekeningresultaat bedraagt € 12,6 mln. positief. Hieronder is de opbouw van het resultaat weergegeven.

Opbouw resultaat
Zoals uit onderstaande tabel blijkt zijn de totale lasten € 27,5 mln. lager dan de begrotingsraming na wijziging. Daarnaast is sprake van € 0,2 mln. lagere baten. Tenslotte is € 4,4 mln. meer toegevoegd aan de reserves en is € 10,3 mln. minder onttrokken. Hiermee ligt het resultaat € 12,6 mln. hoger dan geraamd.

Tabel 1.1: Opbouw resultaat

Omschrijving

Rekening 2021

Begroting 2022 ontwerp

Begroting 2022 na wijziging

Rekening 2022

Verschil

Lasten

179.688

203.971

217.557

190.091

27.465

Baten

-197.218

-191.870

-223.468

-223.266

-201

Saldo van lasten en baten

-17.529

12.101

-5.911

-33.175

27.264

Stortingen in reserves

46.883

26.357

57.775

62.196

-4.421

Onttrekkingen aan reserves

-45.664

-38.483

-51.863

-41.575

-10.288

Saldo van reservemutaties

1.219

-12.126

5.911

20.621

-14.709

Gerealiseerd resultaat (- = overschot)

-16.310

-25

0

-12.554

12.554

tableCell7

tableCell9

tableCell8

tableCell10

x € 1.000

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2023 08:42:58 met de export van 06/26/2023 22:46:03