Bijlagen

3. Specificatie van incidentele lasten en baten

3. Specificatie van incidentele lasten en baten

In overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (artikel 28 lid c) dient in de jaarstukken een overzicht van de incidentele baten en lasten per programma te worden opgenomen. In de 'Notitie structurele en incidentele baten en lasten' van de commissie BBV is het onderscheid tussen structurele en incidentele baten en lasten nader uiteengezet. Bij het opstellen van het onderstaande overzicht van de incidentele baten en lasten per programma is deze notitie gevolgd. In lijn met de verschillenanalyse in onderdeel II Programmaverantwoording zijn alle incidentele baten en lasten groter dan € 0,1 mln. van een verklaring voorzien.
 

Programma / post

Bedrag

Bate / last

1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water

Flevoland bouwt aan Nederland

128

last

Toelichting:

Het programma ‘Flevoland bouwt aan Nederland’ betreft een provinciaal programma, waarvoor tijdelijk (provinciale) middelen beschikbaar zijn gesteld.

FVA Smart Bridges - Floriade

0

bate / last

Toelichting:

Het programma ‘FVA Smart Bridges - Floriade’ betreft een provinciaal programma (ontwikkeling tweetal innovatieve bruggen), waarvoor tijdelijk (provinciale) middelen beschikbaar zijn gesteld. De last wordt volledig gedekt door de (ontvangen) bate.

Diverse incidentele baten en lasten van geringe omvang.

25

last

Subtotaal:

152

last

2 Landbouw, visserij en natuur

Bodem

308

last

Toelichting:

Voor het project 'Bodem' zijn tijdelijk (provinciale) middelen beschikbaar gesteld.

Nadere Regel Floriade

0

bate / last

Toelichting:

Het programma ‘Nadere regel Floriade’ betreft een provinciaal programma, waarvoor tijdelijk (provinciale) middelen beschikbaar zijn gesteld. De last wordt volledig gedekt door de (ontvangen) bate.

Landbouw Meerdere Smaken

1.081

last

Toelichting:

Voor het project ‘Landbouw Meerdere Smaken’ zijn tijdelijk (provinciale) middelen beschikbaar gesteld.

Procesgelden Nieuwe Natuur

116

last

Toelichting:

Procesgelden betreffen incidentele lasten, welke worden gedekt uit een reserve.

Gebiedsgerichte aanpak stikstof

897

last

Toelichting:

De opgave ‘Gebiedsgerichte aanpak stikstof’ betreft een provinciale opgave, waarvoor tijdelijk (provinciale) middelen beschikbaar zijn gesteld. In april 2020 is de gebiedsgerichte aanpak van start gegaan.

Afwikkelingsverschillen

188

last

Toelichting:

Betreffen afwikkelingsverschillen, derhalve aangemerkt als incidenteel.

Leefbaar Platteland

233

last

Toelichting:

Voor het project ‘Leefbaar platteland’ zijn tijdelijk (provinciale) middelen beschikbaar gesteld.

Flevoland Natuurinclusief

702

last

Toelichting:

Voor het project ‘Flevoland Natuurinclusief’ zijn tijdelijk (provinciale) middelen beschikbaar gesteld

Diverse incidentele baten en lasten van geringe omvang.

153

last

Subtotaal:

3.677

last

3 Economie

TB PB West Regio

187

last

Toelichting:

Betreft een incidentele bijdrage in 2022.

Financiering & support

136

last

Toelichting:

Voor de opgave ‘Financiering & Support’ zijn tijdelijk (provinciale) middelen beschikbaar gesteld. Deze lasten worden gedekt uit een reserve.

Afwikkelingsverschillen

-330

bate

Toelichting:

In overeenstemming met de 'Notitie structurele en incidentele baten en lasten' van de Commissie BBV vallen afwikkelingsverschillen per definitie onder incidentele baten en lasten.

Human Capital Agenda/Arbeidsmarkt

258

last

Toelichting:

Voor de opgave ‘Human Capital Agenda/Arbeidsmarkt’ zijn tijdelijk (provinciale) middelen beschikbaar gesteld. Deze lasten worden gedekt uit een reserve.

Ruimtelijk-economisch beleid

268

last

Toelichting:

Voor de opgave 'Ruimtelijk-economisch beleid' zijn tijdelijk (provinciale) middelen beschikbaar gesteld. Deze lasten worden gedekt uit een reserve

Flevokust Haven

167

last

Toelichting:

Voor de opgave ‘Flevokust Haven’ zijn tijdelijk (provinciale) middelen beschikbaar gesteld.

Luchthaven Lelystad

148

last

Toelichting:

Voor de opgave 'Luchthaven Lelystad' zijn tijdelijk (provinciale) middelen beschikbaar gesteld.

Noordelijk Flevoland

260

last

Toelichting:

Voor de opgave ‘Noordelijk Flevoland’ zijn tijdelijk (provinciale) middelen beschikbaar gesteld.

Procesgeld Flevokust Haven

107

Last

Toelichting:

De procesgelden Flevokust Haven betreffen incidentele provinciale lasten (mede i.r.t. de reserve).

Servicehaven Noordelijk Flevoland

315

last

Toelichting:

Voor de opgave ‘Servicehaven Noordelijk Flevoland’ zijn tijdelijk (provinciale) middelen beschikbaar gesteld.

Procesgeld MITC

131

last

Toelichting:

De procesgelden MITC betreffen incidentele provinciale lasten (mede i.r.t. de reserve).

Procesgeld overige gebiedsprogramma's

412

last

Toelichting:

De procesgelden overige gebiedsprogramma's betreffen incidentele provinciale lasten (mede i.r.t. de reserve).

Diverse incidentele baten en lasten van geringe omvang.

182

last

Subtotaal:

2.241

last

4 Aantrekkelijk Flevoland en Krachtige Samenleving

Speerpunt Landschapskunst

160

last

Toelichting:

Betreft een incidenteel programma, waarvoor tijdelijk (provinciale) middelen beschikbaar zijn gesteld.

Fonds culturele ontwikkeling

107

last

Toelichting:

Voor het Fonds culturele ontwikkeling zijn tijdelijk (provinciale) middelen beschikbaar gesteld (mede i.r.t. reserve).

Programma 'Krachtige samenleving'

732

last

Toelichting:

Voor het programma 'Krachtige samenleving' zijn tijdelijk (provinciale) middelen beschikbaar gesteld.

Afwikkelingsverschillen

-545

bate

Toelichting:

In overeenstemming met de 'Notitie structurele en incidentele baten en lasten' van de commissie BBV vallen afwikkelingsverschillen per definitie onder incidentele baten en lasten.

Subtotaal:

455

last

5 Energie, duurzaamheid en milieu

Duurzaamheid en energie

0

bate / last

Toelichting:

Voor de opgave ‘Duurzaamheid en energie’ zijn tijdelijk (provinciale) middelen beschikbaar gesteld.

Opgave 'Duurzame energie'

608

last

Toelichting:

Voor de opgave ‘Duurzame energie’ zijn tijdelijk (provinciale) middelen beschikbaar gesteld.

Regionale Energie Strategieën

232

last

Toelichting:

Voor de opgave ‘Regionale Energie Strategieën’ zijn tijdelijk (provinciale) middelen beschikbaar gesteld.

Bodem

142

last

Toelichting:

Voor de opgave ‘Bodem’ zijn tijdelijk (provinciale) middelen beschikbaar gesteld (mede i.r.t. reserve).

Diverse incidentele baten en lasten van geringe omvang.

-1

bate

Subtotaal:

981

last

6 Mobiliteit

Afwikkelingsverschillen

-741

bate

Toelichting:

In overeenstemming met de 'Notitie structurele en incidentele baten en lasten' van de commissie BBV vallen afwikkelingsverschillen per definitie onder incidentele baten en lasten.

Subtotaal:

-741

bate

7 Vernieuwend bestuur

Batig rentesaldo < 1 jaar

-225

bate

Toelichting:

Betreffen incidentele rentebaten.

Organisatieontwikkeling

224

last

Toelichting:

Voor de opgave 'Organisatieontwikkeling' zijn tijdelijk (provinciale) middelen beschikbaar gesteld.

Algemene reserve

-4.114

bate

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de 'Notitie structurele en incidentele baten en lasten' aangemerkt als incidenteel.

Monumentenzorg

327

last

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de 'Notitie structurele en incidentele baten en lasten' aangemerkt als incidenteel.

831 Brede Bestemmingsreserve

10.364

last

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de 'Notitie structurele en incidentele baten en lasten' aangemerkt als incidenteel.

711 Zuiderzeelijngelden

-279

bate

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de 'Notitie structurele en incidentele baten en lasten' aangemerkt als incidenteel.

831 Procesgelden gebiedsontwikkeling

-407

bate

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de 'Notitie structurele en incidentele baten en lasten' aangemerkt als incidenteel.

Bodem

-308

bate

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de 'Notitie structurele en incidentele baten en lasten' aangemerkt als incidenteel.

Cofinanciering EU-projecten 14-20

308

last

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de 'Notitie structurele en incidentele baten en lasten' aangemerkt als incidenteel.

741 Nieuwe Natuur

-121

bate

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de 'Notitie structurele en incidentele baten en lasten' aangemerkt als incidenteel.

Almere 2.0

-50

bate

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de 'Notitie structurele en incidentele baten en lasten' aangemerkt als incidenteel.

831 Doorgeschoven activiteiten

828

last

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de 'Notitie structurele en incidentele baten en lasten' aangemerkt als incidenteel.

Sportaccommodaties c.a

-354

bate

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de 'Notitie structurele en incidentele baten en lasten' aangemerkt als incidenteel.

Milieu, duurzaamheid en  energie

-162

bate

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de 'Notitie structurele en incidentele baten en lasten' aangemerkt als incidenteel.

Kunst

740

last

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de 'Notitie structurele en incidentele baten en lasten' aangemerkt als incidenteel.

p-MJP/POP

-45

bate

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de 'Notitie structurele en incidentele baten en lasten' aangemerkt als incidenteel.

Fonds vitaal platteland

-233

bate

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de 'Notitie structurele en incidentele baten en lasten' aangemerkt als incidenteel.

431 Krachtige Samenleving

-320

bate

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de 'Notitie structurele en incidentele baten en lasten' aangemerkt als incidenteel.

Flevoland Natuurinclusief

-602

bate

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de 'Notitie structurele en incidentele baten en lasten' aangemerkt als incidenteel.

Afwikkelingsverschillen

-299

bate

Toelichting:

In overeenstemming met de 'Notitie structurele en incidentele baten en lasten' van de commissie BBV vallen afwikkelingsverschillen per definitie onder incidentele baten en lasten.

Diverse incidentele baten en lasten van geringe omvang.

-79

bate

Subtotaal:

5.197

last

Totaal per saldo (-=bate / +=last):

11.962

last

 

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2023 08:42:58 met de export van 06/26/2023 22:46:03