Programmaverantwoording

Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving

Dit hoofdstuk gaat over het 'Verhaal van Flevoland', over de eigenheid en culturele identiteit van ons gebied, en over hoe dit verhaal doorwerkt in onze leefomgeving en samenleving. Hier worden de belangrijkste ontwikkelingen beschreven die bijdragen aan de promotie van de culturele en toeristische-recreatieve sectoren en voorzieningen. We besteden aandacht aan de verbindende en verrijkende rol van erfgoed en de maatschappelijke waarde van sport. Het programma 'Krachtige Samenleving' levert tot slot een belangrijke bijdrage aan de gezondheid van onze bewoners.

Verhaal van Flevoland
In de 'Omgevingsvisie FlevolandStraks' hebben PS beschreven hoe belangrijk het is om het 'Verhaal van Flevoland' beter en gezamenlijk uit te dragen. Het 'Verhaal van Flevoland' verdient het om met verve te worden verteld, zodat de eigenheid en culturele identiteit van Flevoland duidelijk wordt. Door meer aandacht te besteden aan het 'Verhaal van Flevoland' kunnen de Flevolandse inwoners het zich verder eigen maken en met trots uitdragen. Dit heeft op zijn beurt weer invloed op beeldvorming over Flevoland buiten Flevoland. Het gedachtegoed van het ‘Verhaal van Flevoland’ wordt zichtbaar gemaakt in kunst, cultuur, erfgoed, natuurbeleving, recreatie en toerisme, zoals in dit programmaonderdeel verder uitgewerkt wordt. Het 'Verhaal van Flevoland’ is ook te lezen in ons landschap. Daarom speelt behoud en herstel van landschappelijke kwaliteit ook een belangrijke rol hierbij (zie hoofdstuk II, 1).

Recreatie en vrijetijdssector
De vrijetijdssector groeit jaarlijks en biedt kansen voor Flevoland om in mee te groeien. De provincie faciliteert bij publiekstrekkers en grootschalige evenementen met als doel recreanten en toeristen vaker te laten komen, langer te laten verblijven en meer te laten besteden, waarbij we rekening houden met de ruimtelijke kwaliteiten van Flevoland. Met het 'Beleidsplan Toerisme en Recreatie Flevoland' is ingezet op betere benutting van het unieke en onderscheidende karakter van Flevoland. We hebben het ‘Verhaal van Flevoland’ uitgedragen, zowel in promotie als in ons vrijetijdsaanbod. We laten het een onderdeel zijn bij het ontwikkelen van nieuwe producten en verschillende routes. Via Visit Flevoland hebben we bijgedragen aan een verbeterde bekendheid van Flevoland als toeristisch-recreatieve bestemming in binnen- en buitenland. Samen met onze partners versterken we zo het profiel van Flevoland als vrijetijds- en vakantiebestemming.
De vrijetijdseconomie is in de afgelopen jaren bijzonder hard geraakt door de beperkende voorwaarden in het kader van het coronavirus. Er was sprake van omzetverlies door gehele sluiting mede door de contactrijke activiteiten die plaatsvinden zowel in verblijf als vermaak. Echter het herstel hiervan is in 2022 goed ingezet.

Cultuur en erfgoed
Cultuur en erfgoed hebben een grote maatschappelijke betekenis en zorgen voor verbinding in de samenleving. We hebben als provincie een bijdrage geleverd in het samenspel met andere overheden om gezamenlijk zorg te dragen voor een breed en divers cultureel klimaat. In lijn met de vorige beleidsperiode zijn we in het dit jaar van de 'Cultuurnota 2021-2024' blijven inzetten op (aandacht voor) het ontstaan, groeien en verrijken van de Flevolandse identiteit en het versterken van de Flevolandse culturele infrastructuur; 'Het ‘Verhaal van Flevoland' is daarbij gebruikt als onderlegger. In het kader van de opgave 'Krachtige Samenleving' is het onderwerp 'Laaggeletterdheid' opgepakt.
Het 'Erfgoedprogramma Flevoland – Erfgoed van de Toekomst' vormde ook in 2022 onze leidraad voor de inzet van erfgoed voor onze samenleving. Een van onze belangrijke doelen is bewoners en bezoekers kennis te laten maken met ons unieke verhaal. We hebben daarom ingezet op het openstellen van erfgoedlocaties, het organiseren van evenementen en het subsidiëren van initiatieven die daaraan bijdragen. We werken interbestuurlijk samen met de erfgoedpartners in ons gebied en delen kennis en ervaring met elkaar.
We hebben voor verdere professionalisering van ons Provinciaal Archeologisch Depot in 2022 capaciteit en middelen beschikbaar gesteld. Afgelopen jaar is daarnaast volop gewerkt aan het mogelijk maken van de vernieuwing van museum Erfgoedpark Batavialand en het daaraan toe te voegen Nationaal Scheepsarcheologisch Depot.

Krachtige Flevolandse samenleving
In dit derde jaar van het programma 'Krachtige Samenleving' hebben we, gekoppeld aan recente ontwikkelingen, een aantal nieuwe thema’s opgepakt. Zo heeft de Zorgtafel het huisartsentekort opgepakt en is nagedacht over de consequenties van het IZA (Integraal Zorgakkoord) voor deze regio. Samen met Flever is het programma 'Versterken Inwoners' vernieuwd met een duidelijke focus en afbakening. In het traject Wonen, Welzijn en Zorg - gekoppeld aan de woonopgave (zie programma hoofdstuk II, 1) - zijn mooie stappen gezet op weg naar een regionale aanpak met alle sectoren en overheden aan boord. Ook is samen met de gemeenten nagedacht over de invulling van de strategische agenda – pijler vitale steden en dorpen. Wat is er nodig qua woon- en zorgaanbod, leefomgeving en maatschappelijke en sociale voorzieningen in het licht van de verwachte Flevolandse ontwikkelingen zoals de schaalsprong met betrekking tot inwoneraantal? En wat betekent dit voor ruimtelijke en andere keuzes? Dit denkproces, waarin we de uitspraak ‘we bouwen geen huizen, maar een samenleving’ verder concretiseren, zetten we voort in 2023. Verder verwijzen we naar de voortgangsrapportage 'Krachtige Samenleving 2019-2022' die PS begin maart 2023 hebben ontvangen. Daarin staat een uitgebreid overzicht van de activiteiten, werkwijze en resultaten van deze opgave uit de 'Omgevingsvisie FlevolandStraks'.

Sport
In dit laatste jaar van de uitvoering van de Flevolandse sportnota hebben we bijgedragen aan het herstel van de Flevolandse sportsector als gevolg van corona. Het coronasteunpakket is in 2022 afgerond en diverse sportaanbieders zijn ondersteund met financiën als ook met kennisuitwisseling en afstemming. We zien de maatschappelijke waarde van sport in het bevorderen van participatie en sociale samenhang. Via Sportservice Flevoland hebben we uitvoering gegeven aan het Flevolandse sportbeleid, gericht op talentontwikkeling, sportevenementen en aangepast sporten. Ook creëren we mogelijkheden voor actieve buitensportbeoefening. Zo dragen we bij aan een sportieve, gezonde leefstijl. In 2022 is gestart met op interactieve wijze ontwikkelen van nieuw provinciaal sportbeleid. Samen met de sector en belanghebbenden is dit besproken in PS en is het ontwerp sportbeleid in december 2022 door PS vastgesteld.

Maatschappelijk effect

Maatschappelijk effect

In provincie Flevoland is het goed wonen, werken en recreëren met een versterkte Flevolandse identiteit en een verbeterd imago.

Effect van ons beleid

De promotie van de culturele en toeristisch-recreatieve voorzieningen heeft geleid tot grotere bekendheid, hogere bezoekersaantallen en meer kansen voor ondernemers.

Programmaonderdelen en doelen

Lasten

Begroot € 12.214
Gerealiseerd € 10.606
Afwijking € 1.608
Deze pagina is gebouwd op 07/03/2023 08:42:58 met de export van 06/26/2023 22:46:03