Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving

Indicatoren

Indicator

Omschrijving

2019

2020

2021

Streef-
cijfer
2022

Rekening
2022

Recreatie en Toerisme

Visit Flevoland:

• Bereik (x 1 mln.)

154

55

155

150

267,5*

• Mediawaarde (x € 1.000)

5.700

370

560

500

575

Bezoekers:

• Aantal overnachtingen (x 1 mln.) bron: CBS, cijfer over 2022 is voorlopig

2,25

1,76

2,19

>2,19

2,71

Economische impact:

• Aantal banen
bron: Vestigingenregister Flevoland/LISA

12.490

12.180

11.440

> 11.440

12.190

Culturele kracht en identiteit

Totaal aantallen bezoekers van voorstellingen, festivals, culturele instellingen en -evenementen die met provinciale middelen mogelijk gemaakt zijn (incl. Batavialand)
Bron: Provincie Flevoland, Subsidiebeschikkingen
Toelichting: Doorgaans zijn in juli de cijfers over het voorgaande jaar beschikbaar

261.998

53.016

76.155

97.000

n.n.b.**

Aantallen bezoekers Batavialand

94.653

40.945

34.506

60.000

55.000
voorlopig cijfer

Sport

Realisatie grootschalige (inter-) nationale sportevenementen

9

2

3

5

6

Realisatie en/of verlenging Regionale trainingscentra

5

5

5

5

5

Sportdeelname: percentage mensen met een beperking dat minimaal 2,5 uur per week matig intensief beweegt. Bron: Provincie Flevoland/Rapportage Onbeperkt in Beweging

n.b.

n.b.

51%

≥ 51%

n.b. (onderzoek wordt eens per 3 jaar uitgevoerd)

Krachtige
Samen-leving

Ervaren gezondheid (percentage
volwassenen dat zijn/haar gezondheid als (zeer) goed ervaart)
Bron: GGD/RIVM/CBS

74,3%

n.b.

78,1%

n.b.

78,1%

Spanningsindicator
arbeidsmarkt Zorg &
Welzijn
Bron: UWV

Krap (2,60)

Krap (2,08)

Zeer krap (4,65)

<4,65***

Zeer krap
(5,58)

* 2023 was een uitzonderlijk jaar voor Visit Flevoland. Mede door de extra inzet en aandacht rondom de Floriade, het programma 'Floriade in de regio' en de corona-herstelcampagne vanuit het Provinciaal Noodfonds. Cijfers over bereik en mediawaarde zijn voorlopig. De definitieve jaarcijfers worden opgenomen in het jaarverslag 2022 van Visit Flevoland (verwacht in mei 2023).
** Het totaal aantal bezoekers wordt gebaseerd op de subsidieverantwoordingen over 2022, die per juni 2023 binnen zijn. Het realisatiecijfer 2022 is daarom op dit moment nog niet bekend. In de programmabegroting 2024 wordt hierover gerapporteerd.
*** In juli 2022 is door het UWV een grondige revisie doorgevoerd in de methodiek waarop de schatting van de spanningsindicator tot stand komt. De spanningsindicator is volgens de nieuwe methodiek met terugwerkende kracht tot en met het 2019 opnieuw berekend. Dit heeft geleid tot licht gewijzigde uitkomsten. Het streefgetal zoals opgenomen in eerdere P&C-stukken is in lijn gebracht met deze nieuwe methodiek.

Beleidsindicatoren BBV

Indicator

Omschrijving

2019

2020

2021

Streef-
cijfer 2022

Rekening
2022

Restauratie-volume

Gebouwde rijksmonumenten (exclusief functie woonhuis): staat van het casco, categorie ‘matig’ en ‘slecht’
Bron: Monumentenwacht/Provincie Flevoland

1. Percentage

9,1%

6,8%

6,8%

6,8%

10%

2. Kubieke meters
Bron: Monumentenwacht

1.675

1.271

1.271

1.271

1.541

Toelichting: In 2022 waren er in totaal 40 rijksmonumenten zonder woonfunctie in Flevoland, daarvan vallen er 4 in de categorie ‘matig’ of ‘slecht’ voor wat betreft de staat van onderhoud van het casco.

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2023 08:42:58 met de export van 06/26/2023 22:46:03