Programmaverantwoording

Energie, duurzaamheid en milieu

In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste ontwikkelingen beschreven die bijdragen aan de stappen naar duurzame energie en het behouden van de goede uitgangspositie op gebied van bodem- en luchtkwaliteit, veiligheid en geluid.

Regionale Energie Strategie
Ons doel voor 2023 is energieneutraal Flevoland exclusief mobiliteit en voor 2030 energieneutraal Flevoland inclusief mobiliteit. Dit betekent dat we binnen de provincie net zoveel hernieuwbare energie opwekken als er aan totale energie wordt verbruikt. Uit onderzoek is gebleken dat energieneutraliteit in 2030 met de huidige beleidsinspanningen niet haalbaar is. GS hebben met een mededeling begin 2021 aangegeven bij vervolgstappen op het gebied van energie de reductie van broeikasgassen als belangrijkste kapstok te zien [1] . Denken in lijn met het Klimaatakkoord betekent een bredere focus dan energieverbruik en -opwek. Hiertoe zullen GS een provinciaal klimaatplan opstellen [2] .

Als koploper in de productie van hernieuwbare energie draagt Flevoland bij aan het behalen van de nationale doelstellingen van het Klimaatakkoord. Het uitgangspunt daarbij is dat de aanpak van de klimaatopgaven haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar moet zijn. Net als alle andere regio’s heeft PS samen met onze gebiedspartners 30 juni 2021 het Statenvoorstel 'Regionale Energie Strategie (RES) 1.0' vastgesteld. Hierin is aangegeven hoeveel elektriciteit met wind en zon we gaan produceren in 2030 en hoe we in 2050 gebouwen niet meer met aardgas verwarmen. We zijn in de regio druk bezig met de uitvoering.

Energie Expertise Centrum Flevoland (EEF)
Stichting DE-on is in 2014 opgericht om de energietransitie te versnellen door financiering van energiebesparings- en energie-opwekprojecten daar waar sprake is van marktfalen. Vanaf 2019 is hieraan levering ontwikkelcapaciteit en expertise toegevoegd. Vanaf 2020 voert Stichting DE-on de naam 'Energie Expertisecentrum Flevoland' afgekort 'EEF'. Het EEF-fonds is volledig belegd en de middelen komen vanwege het revolverende karakter later vrij. In 2022 is door Flevoland een aanvullende lening van € 6,5 mln. beschikbaar gesteld.

Duurzaamheid en circulaire economie
Onze ambitie is om in 2030 grondstoffenleverancier te zijn voor de circulaire economie, met als dragers groene grondstoffen, gebruikte materialen en het geven van het goede voorbeeld door de provinciale organisatie. Met het Platform Circulair Flevoland zijn diverse circulaire keteninitiatieven ontwikkeld om het hergebruik van materialen en grondstoffen te stimuleren en nieuwe ketens te ontwikkelen. In samenwerking met ondernemers, overheden, onderwijs en andere organisaties werken we aan businesscases, het circulaire verdienvermogen en het oplossen van belemmeringen in de keten en in de wet- en regelgeving.

Ondanks de uitdagingen van afgelopen jaar zijn er in 2022 diverse circulaire (platform)bijeenkomsten georganiseerd, zoals de bijeenkomst 'Van plant tot pand', waarbij de circulaire biobased bouweconomie in Flevoland verder wordt gestimuleerd. Daarnaast is er gewerkt aan het circulaire inkoopbeleid en zijn er diverse Groeifondsaanvragen geschreven, die in 2023 opnieuw worden ingediend. Om de circulaire economie in Flevoland verder te bevorderen is een subsidieregeling opgezet die in 2023 opengaat.

Milieu: lucht, bodem en geluid
Het is de ambitie dat Flevoland de huidige kwaliteit op het gebied van milieu en gezondheid behoudt. De wettelijke kaders opgelegd door de Rijksoverheid, zijn voor ons leidend. Dat betekent dat we nieuwe ontwikkelingen zorgvuldig hebben ingepast, zodat die zo min mogelijk ten koste gaan van de kwaliteit van de leefomgeving.

  • Er zijn in 2022 geen overschrijdingen geweest van wettelijke normen voor luchtkwaliteit en bodemverontreiniging.
  • De provincie heeft in 2022 stappen gezet in de uitvoering van het 'Schone Lucht Akkoord' (onder ander Schone luchtcongres op de Floriade, een scholieren meetproject binnen het project 'Talent Kleurt Flevoland').
  • Flevoland heeft het initiatief genomen om samen met andere provincies een oplossing te vinden voor de problematiek Varend Ontgassen door binnenvaartschepen langs de oevers van het IJsselmeer, het Markermeer en op de binnenwateren.
  • De geluidbelasting van het verkeer op de provinciale wegen is in beeld gebracht. Er zijn kaarten gepubliceerd met daarop ook de geluidsbelasting van de woningen langs deze wegen.
  • Er is samen met de gemeenten een nieuwe bodemkwaliteitskaart voor Flevoland opgesteld waarin de achtergrondwaarden voor Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) is opgenomen.
  • Er is in verband met het vervallen van de Wet Bodembescherming nieuw beleid ontwikkeld voor grondwatersanering, dat tegelijk met de Omgevingswet in werking treedt.

Omgevingsdiensten
Net als in voorgaande jaren is ook in 2022 bij de opdrachtverlening aan de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) een heldere koppeling gemaakt tussen het strategische/operationele beleid van de provincie en de uitvoering van taken door de OFGV. Hierdoor kan bij de tussentijdse verantwoording van de door de OFGV uitgevoerde taken worden aangegeven hoe dit zich verhoudt tot de gestelde doelen en kunnen ook de juiste prioriteiten en doelen worden gesteld.

Energie in balans
Om de opslag van energie een impuls te geven is in 2022 onder de vlag van ‘Energie in Balans’ een plan van aanpak opgesteld waarin voor de korte en middellange termijn acties zijn geformuleerd voor de verdere ontwikkeling en realisatie van projecten op het gebied van energieopslag in waterstof, batterijen en warmte.
Met betrekking tot de waterstoftransitie is onder aanvoering van de provincie in 2022 een Memorandum of Understanding ondertekend met meer dan 25 waterstofinitiatiefnemers, bedrijven en kennisinstellingen uit Flevoland en omringende provincies met als doel om samen de waterstofeconomie in Flevoland vorm te geven. Verschillende bijeenkomsten zijn met ondersteuning van Horizon Flevoland en EEF georganiseerd om de eerste stappen tot waterstofketens te zetten. Belangrijk element hierin is inzet op het versneld aansluiten op de landelijke waterstofbackbone.
[1]  Mededeling "Energieneutraliteit in Flevoland", 20 april 2021, te raadplegen via:
https://stateninformatie.flevoland.nl/documenten/ingekomen-stukken/DOCUVITP-2629403-v17-MededelingEnergieneutraliteit-in-Flevoland.PDF.
[2]  Mededeling "Inzet Klimaatakkoord”, 28 september 2021, te raadplegen via:
https://stateninformatie.flevoland.nl/documenten/ingekomGn-stukken/DOCUVITP-2831666-v7-MededelingPS-lnzet-Klimaatakkoord.PDF.

Maatschappelijk effect

Maatschappelijk effect

De bewoners en bedrijven van provincie Flevoland profiteren van de energietransitie, de CO2-uitstoot vermindert en de Flevolandse leefomgevingskwaliteit blijft behouden.

Effect van ons beleid

Provincie Flevoland produceert in 2023 evenveel hernieuwbare energie als door bewoners, bedrijven en instellingen exclusief transport aan energie wordt verbruikt, initiatiefnemers hebben de eerste stappen gezet op weg naar energieneutraliteit in 2030 inclusief transport en de leefomgevingskwaliteit is goed afgewogen bij nieuwe ontwikkelingen in de ruimte.

Programmaonderdelen en doelen

Lasten

Begroot € 12.091
Gerealiseerd € 11.271
Afwijking € 820
Deze pagina is gebouwd op 07/03/2023 08:42:58 met de export van 06/26/2023 22:46:03