Energie, duurzaamheid en milieu

Indicatoren

Indicator

Omschrijving

2019

2020

2021

Streef-
cijfer
2022

Rekening
2022

Energie*

Percentage hernieuwbare energie ten opzichte van het totale energieverbruik door bewoners, bedrijven en instellingen, exclusief transport
Bron: Klimaatmonitor

55,7%

61,2%

n.n.b.

n.b. (100% in 2023)**

n.n.b.

Verbruikte energie totaal in terrawattuur (voertuigbrandstoffen, elektriciteit, warmte)
Bron: Klimaatmonitor

10,59

9,96

n.n.b.

n.b.

n.n.b.

Verbruik warmte en elektriciteit in terrawattuur
Bron: Klimaatmonitor

6,23

6,24

n.n.b.

n.b.

n.n.b.

Totale productie hernieuwbare energie in terrawattuur (biobrandstof vervoer, hernieuwbare warmte, hernieuwbare elektriciteit)
Bron: Klimaatmonitor

3,44

3,87

n.n.b.

n.b.

n.n.b.

Afspraak met het Rijk over productief vermogen windenergie in megawatt (MW op 31/12)
Bron: RVO/Klimaatmonitor/Provincie Flevoland

1.147

1.133,7

1.346,5

n.b. (1.390,5 in 2023)

n.n.b

Bewoners en ondernemers in Flevoland krijgen gelegenheid financieel te participeren bij nieuwe windmolens
Bron: provincie Flevoland

ja

ja

ja

ja

ja

Milieu

Luchtkwaliteit: aantal inwoners dat is blootgesteld aan hogere waarden NO2 en PM10 dan toegestaan
Bron: Monitoring Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

0

0

0

0

0

Aantal woningen met hoge geluidbelasting langs provinciale wegen
Toelichting: Indicator komt uit het Actieplan Geluid
Bron: provincie Flevoland

1.072

n.b.

n.b.

n.b.

1.162

* Voor getallen bij de indicatoren van energie maakt de provincie veelal gebruik van de 'Klimaatmonitor' van Rijkswaterstaat. Dit is de landelijke standaard voor energiemonitoring en zorgt voor continuïteit in de datastroom. Het verzamelen en bewerken van data neemt tijd in beslag waardoor de getallen in de monitor enige tijd achterlopen. De meeste cijfers voor 2022 zijn daarom nog niet bekend (n.n.b.). We werken aan het verbeteren van de actualiteit van deze indicatoren, zowel in IPO-verband als via het landelijke project 'Verbetering Informatievoorziening Energietransitie (VIVET)'.
** Uit onderzoek blijkt dat 100% energieneutraliteit in 2030 met de huidige beleidsinspanningen niet haalbaar is. GS hebben met de mededeling 'Energieneutraliteit in Flevoland' (april 2021) aangegeven bij vervolgstappen op het gebied van energie de reductie van broeikasgassen als belangrijkste kapstok te zien.
*** In 2022 zijn nieuwe geluidbelastingskaarten gemaakt, waarin het aantal geluidbelaste woningen aan bod komt op basis van de genomen maatregelen tot en met 2022. Dit wordt om de 5 jaar gemonitord conform de wettelijke verplichting om iedere 5 jaar geluidkaarten te maken. Deels door de autonome groei van het wegverkeer is het aantal geluidbelaste woningen gestegen ten opzichte van de vorige opgave (2017, was 1.144). Ook de uitbreiding van het netwerk van verkeerstelpunten geeft een beter inzicht in het gebruik van wegen. Voor de afgelopen jaren heeft de coronasituatie tot een ander gebruik van wegen geleid. De opgave is daarom gebaseerd op het representatieve gebruik van de wegen in 2019. Hierbij is wel de realisatie van een geluidsscherm langs de Buitenring in Almere betrokken waardoor het aantal woningen met een geluidbelasting van 55 dB Lden en meer in Almere is afgenomen. Dit geluidscherm is in mei 2022 opgeleverd als geluidmaatregel uit het Actieplan Geluid 2018-2023. Daarnaast is tot juli 2022 aan 13 woningen subsidie verstrekt voor het verbeteren van de geluidwering. Het streven is om het aantal geluidbelaste woningen niet te laten toenemen. Tot de invoering van de Omgevingswet is dit wel een uitdaging omdat wij geen grip hebben op de autonome groei van het wegverkeer.

Beleidsindicatoren BBV

Indicator

Omschrijving

2019

2020

2021

Streef-
cijfer 2022

Rekening
2022

Emissie broeikas-gassen

Totale emissie broeikasgassen (uitgedrukt in CO2 equivalenten) in absolute aantallen (in tonnen)

2.513.400

2.220.000

n.n.b.

n.b.

n.n.b.

Energie-neutraliteit

Totale productie van hernieuwbare energie uitgedrukt in petajoule (PJ) (biobrandstof vervoer, hernieuwbare warmte, hernieuwbare elektriciteit)
Bron: Klimaatmonitor

12,37

13,9

n.n.b.

n.b.

n.n.b.

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2023 08:42:58 met de export van 06/26/2023 22:46:03