Paragrafen

Openbaarheidsparagraaf Woo

Algemeen
De 'Wet open overheid' (Woo) is per 1 mei 2022 in werking getreden en vervangt de 'Wet openbaarheid van bestuur' (Wob). Vooruitlopend hierop heeft de provincie in 2021 een impactanalyse uit laten voeren en vastgesteld. Daarop volgend hebben GS vastgesteld in vier jaar toe te willen groeien naar ´Maximaal transparant en maximaal toegankelijk´ met behulp van een integrale meerjarige programmatische aanpak met 4 plateaus en over 4 sporen. PS hebben, naast de Rijksbijdrage daarop, ook eigen middelen ter beschikking gesteld voor invoering van de wet.

De sporen zijn:

  • Ambtelijk vakmanschap: bewustwording, opleiding;
  • Organisatie en beleid; kaders richtlijnen en governance inregelen;
  • Processen en (management)informatie optimaliseren: aan de voorkant goed inregelen (‘by design’), aanpassen op openbaarmaking en daarop sturen;
  • Systemen/tooling, zoals search engine, anonimiseringstool, sjabloongenerator, maar ook verplicht aansluiten op het landelijke publicatieplatform PLOOI.

Om de implementatie verder vorm te geven is per 1 april 2022 een externe programmamanager aangesteld. Deze heeft samen met interne betrokkenen 4 plateaus en 22 (deel)projecten geïdentificeerd. Daarvan zijn er 2 afgerond, namelijk het aanstellen van een Woo-contactpersoon (wettelijk verplicht) en het updaten van de website van Flevoland om aan de minimale wettelijke verplichtingen per 1 mei 2022 te voldoen.

Vanuit het perspectief van de wet gezien zijn drie thema's dominant. Dat zijn
1.   De actieve openbaarmaking (uit eigen beweging);
2.   De passieve openbaarmaking (op verzoek);
3.   Informatiehuishouding op orde als absolute randvoorwaarde om aan de wet te voldoen.
Deze thema's zijn uiteraard geadresseerd in de vier sporen.

Ad 1:
Dit betreft de governance als technisch/functioneel inregelen. Gezien de herijking van centrale ontsluitingsplatform PLOOI gaat de provincie uit van Woo-conform ontsluiten via eigen kanalen. Dit project loopt en moet voor 4 van de 11 informatiecategorieën in 2023 gerealiseerd zijn.

Ad 2:
Procesoptimalisatie en nieuwe tooling (anonimiseringssoftware) lopen en dienen gereed te zijn in 2023. De nieuwe tooling 'Datamask' (anonimiseringssoftware) is aangeschaft en zal per 1 april 2023 geïmplementeerd worden.

Ad 3:
Een deel van de analyse is verricht, een diepergaande analyse moet worden uitgevoerd. Duidelijk is dat qua kaders (en implementatie en handhaving daarvan), kwaliteit, metadatering en governance er veel moet gebeuren. In 2023 moet in ieder geval de problematiek diepgaand in kaart zijn gebracht door middel van een fit-gap-analyse. Het wijzigingen, opstellen en implementeren van openbaarmakingskaders moet in 2023 voor driekwart zijn voltooid.

De jaren 2022 en 2023 staan in het teken van plateau 1, ´Basaal transparant en basaal toegankelijk´. Daartoe zijn er naast de 2 afgeronde projecten 12 (deel)projecten in 2022 in gang gezet. 4 hiervan zitten in de opstartfase (geïdentificeerd, beschreven en benodigde resources ingeschat), 7 daarvan in de initiatiefase (tenminste basaal ingericht en in gang gezet) en een project zit in de realisatiefase (te weten de implementatie van anonimiseringssoftware). De mens staat bij de provincie centraal. Dat betekent dat er in 2023 veel aandacht zal worden geschonken aan bewustwording en communicatie en de concretisering van ´Ambtelijk Vakmanschap´ vanuit Woo-perspectief. In alles wat in het kader van dit programma wordt ingezet dient bedacht te worden dat in een krappe arbeidsmarkt rekening gehouden moet worden met het absorptievermogen van de provincie.

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2023 08:42:58 met de export van 06/26/2023 22:46:03