Bijlagen

1. Toelichting reserves en voorzieningen

1. Toelichting reserves en voorzieningen

Eens in de 4 jaar wordt een nota reserves en voorzieningen uitgebracht waarin het beleid wordt uiteengezet. In november 2019 is de 'Nota 'Reserves & Voorzieningen 2020-2023' vastgesteld. Voor alle bestemmingsreserves geldt dat het saldo van de reserve beschikbaar is voor de benoemde bestedingsdoelen. Voor een deel zijn de hierin opgenomen middelen reeds geoormerkt voor specifieke activiteiten. In deze bijlage is van iedere reserve en voorziening een detailoverzicht van het verloop in 2022 weergegeven, inclusief eventuele resterende oormerken.

Reserves

Algemene reserve (NR: A001)

De 'Algemene reserve' is noodzakelijk om te voorkomen dat bij incidentele tegenvallers ombuigingen op het bestaande beleid nodig zijn. Ook kan de reserve worden benut voor incidentele uitgaven waarvoor geen andere dekking beschikbaar is.

De gewenste omvang van de 'Algemene reserve' wordt bepaald door de beleidsuitgangspunten in de nota 'Risicomanagementbeleid 2021', waarbij het risicoprofiel van de provincie en de andere mogelijkheden die er zijn om eventuele tegenvallers op te vangen een rol spelen. Dit wordt jaarlijks in de paragraaf 'Weerstandsvermogen en risicobeheersing' in begroting en jaarstukken toegelicht.

Voor de 'Algemene reserve' is daarnaast een ondergrens vastgesteld. Deze bedraagt 5% van de begrotingsomvang voor bestemming; met de begrotingsomvang wordt bedoeld het totaal van de geraamde c.q. verantwoorde lasten in het jaar waarop de bandbreedte van toepassing is. Hieraan wordt ultimo 2022 voldaan.

De 'Algemene reserve' wordt gevoed uit rekeningoverschotten, waaraan geen bestemming is gegeven en incidentele meevallers.

Voor de 'Algemene reserve' bestaat geen bestedingsplan, waardoor de 'Algemene reserve' in beginsel volledig als ‘vrije’ ruimte kan worden beschouwd voor de weerstandscapaciteit, een en ander behoudens eventuele aangebrachte oormerken.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

A001  Algemene reserve

30.493

356

-4.470

26.380

7.891

Bij

Storting voorfinanciering aankoop vastgoed NLE (t/m 2023)

356

Af

Resultaatbestemming 2021

-4.470

Resterende oormerken per 31-12-2022

Autoleasemaatschappijen

7.891

Totaal oormerken

7.891

Egalisatiereserve Personeel (NR: B003)

Dit betreft een gedelegeerde reserve waarvoor verplichtingen mogen worden aangegaan, alvorens de begroting te wijzigen. De verplichting dient te passen binnen het bestedingskader. De reserve wordt ingezet voor:

 • (tijdelijke) bovenformatieve formatieplaatsen;
 • tijdelijke dubbeling van een functie (voor maximaal 3 maanden);
 • personele knelpunten;
 • vervanging bij langdurige ziekte (langer dan zes maanden);
 • complexe personeelsdossiers en / of afvloeiingskosten;
 • organisatieontwikkeling;
 • kosten voortvloeiend uit reorganisatie bedrijfsvoering;
 • kosten voortvloeiend uit afspraken gemaakt in de cao.

Met ingang van 2017 worden de overschotten/tekorten op de personele budgetten voor medewerkerontwikkeling (inclusief POB), management development traject, duurzame inzetbaarheid en mobiliteit, en stelpost 'Versterking organisatie' bij de jaarrekening toegevoegd of onttrokken aan deze reserve. Deze bredere inzet van budgetten maakt een meer programmatische aansturing mogelijk, waardoor de budgetten beter worden benut en tijdelijk extra personeelslasten beter kunnen worden opgevangen. Hierdoor kan de directie voor wat betreft de personele budgetten beter inhoud geven aan haar verantwoordelijkheid om de bedrijfsvoering binnen de bestaande budgetten uit te voeren en zich daarbij te conformeren aan de cao.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B003  Personeel

5.198

1.479

-2.376

4.302

Bij

Reguliere storting

900

Risicoafdekking toekomstige WW-lasten door tijdelijke aanstellingen

300

Leegboeken reorganisatievoorziening ten gunste van reserve

3

Restant stelposten versterking organisatie

87

Restant budget organisatieontwikkeling

76

Restant budget 'Vitaliteit'

27

Restant budget 'Duurzame inzetbaarheid'

124

Restant budget 'POB'

23

Restant budget 'medewerkerontwikkeling'

27

Restant budget 'MD traject'

44

Restant budget 'Participatiewet'

-132

1.479

Af

Tijdelijke bovenformatieve formatieplaatsen

-1.604

Doorontwikkeling organisatie

-225

Salarissen bovenformatieven

-196

Correctie onttrekkingen eerdere jaren

-280

Transitievergoedingen

-12

Vitaliteit

-59

-2.376

Bestemmingsreserve Monumentenzorg (NR: B008)

De reserve heeft tot doel om middelen beschikbaar te hebben om financiële bijdragen toe te kennen voor restauratie van rijksmonumenten, overeenkomstig het daarvoor vastgestelde beleid.
Tevens worden niet bestede middelen in enig jaar voor toevalsvondsten geoormerkt toegevoegd aan de reserve conform de nota 'Erfgoedprogramma'.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

B008  Monumentenzorg

996

327

0

1.323

1.031

Bij

Reguliere storting

285

Toevalsvondsten

41

327

Resterende oormerken per 31-12-2022

Restauratie Poldertoren

912

Toevalsvondsten

119

Totaal oormerken

1.031

Brede Bestemmingsreserve (NR: B009)

De reserve is ingesteld om projecten te realiseren / stimuleren die belang zijn voor de provincie en bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de provincie en niet passen bij het karakter van andere reserves.

Voor een beroep op deze reserve zijn de volgende randvoorwaarden gesteld:

 • het gaat om – veelal grootschalige – projecten met substantiële effecten, uitstraling en betekenis voor Flevoland;
 • op deze reserve wordt geen beroep gedaan op grond van het feit dat bestaande budgetten of andere reserves niet toereikend zijn;
 • het gaat niet om onderwerpen die in de reguliere begroting thuishoren omdat zij met een zekere regelmaat voorkomen;
 • het gaat om publieke zaken waarvan nadrukkelijk een multipliereffect mag worden verwacht.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

B009  Brede Bestemmingsreserve

66.477

25.797

-15.433

76.840

48.344

Bij

Reguliere storting begroting

1.753

Negatief eigen vermogen DE-on 2022

14

Saldo Provinciefonds Meicirculaire 2022

6.800

Saldo Provinciefonds Septembercirculaire 2022

2.200

Wind

-250

Klimaatakkoord 2022

11.900

Fractievergoeding 2021

170

Amendement Batavialand Zomernota 2021 (huurderving)

260

MRB 2022

887

Halve aansluiting A6

900

Toezichthouders Stikstof 2022

125

Stelpost Infra 2022

1.038

25.797

Af

Kapitaallasten en exploitatie FoodForum

-445

Deltaplan Noordelijk Nederland - Lelylijn

-67

Indexatie van exploitatiesubsidies aan OV-bedrijven

-209

Floriade motie voordelig tarief

-39

Multimedia beeldvorming

-175

Motie Energieweerbaarheid

-50

Motie Startsubsidie SFSF

-50

Subsidievolgsysteem

-50

Bijstelling stelpost 'L&P 2022' (ZN 2022)

-1.000

Voedselbanken (ZN 2022)

-90

FL2050 (ZN 2022)

-88

Informatietechnologie

-400

Informatiestrategie

-448

Huur kwijtschelding

-520

Scheepswrakmarkering

-95

Financiering & support CMIP

-1.588

Motie Koerhuis

-407

Project 'Digitalisering Statenwerk'

-16

GLB-pijler 1 (POP3) - watergerelateerde projecten

-93

Cultuurbeleid 17-20

-60

Krachtige samenleving: Zorgtafel

-350

Bestuurlijke vernieuwing

-200

Stikstof maatregelen

-267

Stikstof procesgelden

-710

Human Capital agenda (corona)

-118

Verkeersmanagement en bereikbaarheid
(cofinanciering SBIR)

-265

Fonds culturele ontwikkelingen

-136

Juridische kosten Oostvaardersplassen

-102

Oostvaardersplassen

-9

Drugsafvaldumping

-12

Varend Ontgassen

-100

Omgevingswet 2022

-177

Omgevingsdiensten

-59

Regionale Energie Infra Structuur (REIS)

-20

Ontwikkeling Geografische Informatie Systemen (GIS) en Data gedreven

-218

Programma 'Landschap van de Toekomst'

-154

Waterstofeconomie

-47

'Samen Maken We Flevoland' en 'Verkenning Flevoland 2050'

-140

Waterprogramma

-160

Uitvoering bodemtaken 2022

-140

Verlening economisch beleid

-952

Dotatie POP3 2022

-950

Oekraïne noodfonds

-737

Coronaondersteuning

1.588

Wind

250

Versnelling van CO2 reductie b&o infrastructuur

-500

Onderhoud infrastructuur

-4.714

Cybersecurity bruggen en sluizen

-75

Boscompensatie

-66

WG-commissies

-12

Klassieke muziek

10

-15.433

Resterende oormerk per 31-12-2022

Achtervang lening De-on

7.650

Kredietfaciliteit MKB Doorstartfonds

163

Kapitaallasten en exploitatie Food Forum

51

Project 'Digitalisering Statenwerk'

226

Verbreding sluizen Kornwerderzand

2.500

Stimuleringsbudget initiatieven verduurzaming OV

500

Toer.recr. benutting Fl. monumenten

73

Nationaal Park Oostvaardersplassen

66

Wereld erfgoed Schokland

500

NP Nieuw Land (Poort Lelystad)

2.868

Uitwerking Nota Natuur: verrassend Groen

610

Hoogwaardig OV Luchthaven

1.000

Krachtige samenleving

375

GLB-pijler 1 (POP3)

688

Cultuurbeleid 17-20

36

Digicity

2.000

Onderhoud infrastructuur

5.450

Risicoreservering Groeifonds

1.000

Oostvaardersoevers

4.000

Batavialand

2.000

Krachtige samenleving: Zorgtafel

100

Scheepswrakmarkering

5

Stikstof

2.186

Landschapsvisie

411

Human Capital agenda (corona)

94

Derving opbrengsten OV (corona)

2.250

Human Capital Agenda: klimaatopgave

120

Omgevingswet

292

Onderzoek levensbestendig wonen

78

Economisch programma

4.548

Luchthavenfonds

250

Motie Koerhuis

1.493

Flevokust Haven

295

Waterprogramma

740

Waterstofeconomie

253

Wind

250

Energie Expertisecentrum Flevoland

500

Duurzaamgebr. Flevolandse Ondergrond

560

MITC

3.000

Cybersecurity bruggen en sluizen

75

CO2 reductie projecten en B&O

500

Bestuurlijke Vernieuwing

200

Coronaondersteuning (amendement)

1.813

Oekraïne noodfonds

263

Toezichthouders stikstof

98

Sportbeleid

250

Zon op dak / netcongestie

600

Energieweerbaarheid

500

Duurzaam/circulaire inkopen

650

Motie compensatie prijsverhoging Altijd Vrij abonnement

227

Aanleg van een vooroever

2.000

Stikstof procesgelden

540

Flevolands energie noodfonds

1.500

Totaal oormerken

48.344

Uitvoeringsreserve Sport (NR: B011)

Het doel van deze reserve betreft het versterken van provinciale maatschappelijke waarden van sport.

De reserve ondersteunt de uitvoering van het sportbeleid door bijdragen te verstrekken aan grote sportevenementen.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B011 Sport

407

0

-354

53

Af

Onttrekking Sport en Corona

-354

-354

Uitvoeringsreserve Zuiderzeelijngelden (NR: B016)

De reserve wordt gebruikt voor de uitvoering van het 'ZZL-programma'. Dit programma omvat de realisatie van projecten tot verbetering en versterking van de bereikbaarheid en economische ontwikkeling van provincie Flevoland, die kunnen worden gezien als compensatie voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn. De reserve blijft in stand tot de daarmee te realiseren projecten zijn afgerond, daarna kan de reserve worden opgeheven.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

B016  Zuiderzeelijngelden

11.621

0

-279

11.342

11.342

Af

Projectbijdragen Luchthavenfonds

-19

Provinciale bijdrage projecten ZZL

-260

-279

Resterend oormerk per 31-12-2022

Luchthavenfonds

274

Provinciale bijdrage Maritieme Servicehaven NF

5.810

Provinciale bijdragen overige projecten ZZL/NF

5.258

Totaal oormerken

11.342

Egalisatiereserve Technische bijstand Europa (NR: B017)

Voor de uitvoeringskosten van de Europese programma’s zijn middelen beschikbaar gesteld, genaamd ‘technische bijstand’. Dit betreft salariskosten (inclusief overhead), accountantskosten en overige (declarabele) kosten. Deze uitvoeringskosten hebben geen gelijkmatig verloop. Met deze egalisatiereserve kunnen de schommelingen in de kosten van Technische Bijstand in een verantwoordingsjaar worden opgevangen.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B017 Technische bijstand Europa

647

39

0

686

Bij

Egalisatie Technische bijstand Europa

39

39

Bestemmingsreserve Procesgelden gebiedsontwikkeling (NR: B025)

Voor de uitvoering van de gebiedsprogramma’s is gekozen om de benodigde expertise in te huren, in plaats van het uitbreiden van de formatie. De reden daarvan is dat de vraag naar inzet en expertise afhankelijk is van de fase waarin een gebiedsprogramma zich bevindt. Omdat er vraaggericht wordt ingehuurd is er sprake van een ongelijkmatig verloop van de proceskosten voor de gebiedsprogramma’s. Het doel van de reserve is het jaarlijks beslag op de begroting te egaliseren.

Voor elke gebiedsontwikkeling wordt een bestuursopdracht door PS vastgesteld, waarbij inzicht wordt gegeven in de uitgaven die voor de gebiedsontwikkeling zullen worden gedaan.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B025  Procesgelden gebiedsontwikkeling

1.625

900

-1.307

1.218

Bij

Reguliere storting

900

900

Af

Procesgeld Regio Deal

-4

Flevokust Haven 2022

-107

Procesgeld MITC

-131

Procesgeld motie Flevoland bouwt 100.000

-128

Procesgeld Markermeer - IJmeer

-7

Procesgeld Oostvaardersoevers

-54

Procesgeld Amsterdam Lelystad Airport

-148

Procesgeld MSNF

-315

Bijdrage overige gebiedsprogramma's

-413

-1.307

Uitvoeringsreserve POP (NR: B027)

De reserve heeft als doel in enig jaar niet bestede middelen voor cofinanciering van het 'POP3-programma' beschikbaar te houden voor latere jaren. De provinciale cofinanciering en uitvoeringskosten voor het 'POP3-programma' zijn gelijkmatig over de jaren verdeeld. De feitelijke inzet hiervan wisselt echter van jaar tot jaar, vanwege de relatie met de voortgang en declaratie door derden.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

B027  POP

9.594

1.880

-1.925

9.549

2.699

Bij

Reguliere storting provinciale cofinanciering POP3

430

Provinciale cofinanciering POP3

500

Aanvullende storting voor POP3+ (transitieperiode)

950

1.880

Af

Provinciale cofinanciering voor het programma 'POP3'

-1.405

Uitvoeringskosten POP3/RVO

-520

-1.925

Resterend oormerk per 31-12-2022

  Uitvoeringskosten POP3

2.699

Totaal oormerken

2.699

Bestemmingsreserve Bodem (NR: B029)

Het doel van de reserve is het inzetten van middelen (€ 1,8 mln.) voor onder andere gebiedsprocessen, ABW en het ontwikkelen van pilots rond bodemdaling, bodemkwaliteit en meervoudig ruimtegebruik om de bodemkwaliteit te waarborgen en een geïntegreerde benadering ontwikkelen voor de gebiedsontwikkeling in gebieden met bodemdaling.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

B029 Bodem

1.891

0

-308

1.583

1.440

Af

Pilot Bodem conform Coalitieakkoord 2019-2023

-308

-308

Resterende oormerken per 31-12-2022

Bodemdaling conform Coalitieakkoord 2019-2023

915

Pilots grondgebruik (PN22-26)

525

Totaal oormerken

1.440

Uitvoeringsreserve Cofinanciering EU-projecten 2014-2020 (NR: B031)

Het doel van de reserve is om de provinciale cofinanciering voor de projecten uit het 'Europese programma 2014-2020' gelijkmatig ten laste van de begroting te laten komen. De reserve wordt primair ingezet voor de cofinanciering van projecten en de uitvoering van eigen projecten, in het kader van het 'Europese programma 2014-2020'. Daarnaast worden eventuele oninbare vorderingen uit de reserve gedekt en vervult de reserve een rol bij het afdekken van het risico dat de Europese commissie de gedeclareerde programmakosten niet volledig vergoedt.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B031 Cofinanciering EU-projecten 2014-2020

2.294

900

-592

2.602

Bij

Reguliere storting

900

900

Af

Saldo projectlasten en -baten van Powerparking

-348

Saldo projectlasten en -baten van Circulair Water

-98

Saldo cofinanciering Kansen voor West en Interreg

-146

592

Bestemmingsreserve Nieuwe Natuur (NR: B032)

De in de reserve beschikbare middelen worden ingezet voor de realisatie van het programma 'Nieuwe Natuur' en de afwikkeling van het voormalig Oostvaarderswold. Om het inzicht te verbeteren in de nog beschikbare middelen voor het programma is hiervoor een afzonderlijke reserve ingesteld.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B032 Nieuwe natuur

5.878

0

-121

5.757

Af

Pacht gronden

-4

Procesgelden

-117

-121

Egalisatiereserve activering vervangingsinvesteringen (NR: B033)

Op basis van de 'Koepelnota integraal infra beheer' is een totaal dekkingsarrangement gemaakt voor
de kosten van infrabeheer (jaarlijks onderhoud, niet jaarlijks onderhoud en vervangingsinvesteringen) voor de komende jaren. Daarbij worden de vervangingsinvesteringen geactiveerd, waarbij de kapitaallasten (‘de stille lasten’) worden gedekt uit het beschikbare budget voor de stille lasten (€ 4,5 mln. per jaar vanaf 2014). Dit betekent dat er in de eerste jaren ruimte binnen het stille lasten budget ontstaat, die in latere jaren nodig is om de oplopende kapitaallasten te dekken. Deze egalisatiereserve is bedoeld om de lasten van het infrabeheer in latere jaren te kunnen dekken.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B033 Egalisatiereserve activering vervangingsinvestering

13.278

4.967

0

18.245

Bij

Egalisatie budgetten vervangingsinvesteringen 2022

4.967

4.967

Bestemmingsreserve Almere 2.0 (NR: B035)

Het doel van de reserve is om de voor het Fonds Verstedelijking Almere (FVA) beschikbare provinciale bijdrage beschikbaar te houden totdat deze op basis van gehonoreerde projecten tot besteding komt. Bestedingen ten laste van de reserve 'Almere 2.0' zullen plaatsvinden op basis van door PS vastgestelde jaarprogramma’s voor het FVA (incl. eventuele tussentijds vastgestelde wijzigingen).

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B035 Almere 2.0

323

6.700

-6.750

273

Bij

Reguliere storting

6.700

6.700

Af

Bijdrage FVA Jaarprogramma 2020 (Algemeen)

-6.700

Aanvulling Waterlab

-50

-6.750

Egalisatiereserve jaarlijks onderhoud Infrastructuur (NR: B036)

Door de egalisatiereserve 'Jaarlijks onderhoud Infrastructuur' kunnen overlopende activiteiten in het daaropvolgende jaar worden gedekt. Het maximale saldo is € 0,75 mln. In geval van volledige uitputting van de jaarlijkse begrotingspost 'Jaarlijks Onderhoud' wordt de reserve gebruikt om de verdere kosten van het jaarlijks onderhoud te dekken.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B036 Egalisatiereserve jaarlijks onderhoud Infrastructuur

750

0

0

750

Egalisatiereserve Mobiliteit (NR: B037)

Het doel van de reserve is het egaliseren van de lasten voor openbaar vervoer, bereikbaarheid (verkeers- en mobiliteitsmanagement, alsmede infrastructurele projecten) en verkeersveiligheid. Dit draagt bij aan een stabiel begrotingsbeeld, maakt het mogelijk om het beleid op lange termijn te waarborgen en te verbeteren en om de hiervoor benodigde middelen beschikbaar te houden. De voeding bestaat uit in het verleden aan het provinciefonds toegevoegde structurele middelen voor verkeer en vervoer en is bedoeld ter dekking van eerdergenoemde lasten. De reserve draagt bij aan de ambities in het programma 'Mobiliteit en Ruimte' dat jaarlijks wordt geactualiseerd bij de begroting.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

B037 Mobiliteit

102.487

11.137

0

113.624

14.662

Bij

Reguliere storting Mobiliteitsmiddelen uit Provinciefonds

10.548

Verkeersmanagement en bereikbaarheid (oormerk BBR)

265

Onderuitputting Mobiliteit 2022

324

11.137

Resterende oormerken per 31-12-2022

Bijdrage N50

750

Bijdrage busbanen Almere

9.912

Ondergrondse verduurzaming OV-infra

1.500

Fietsmaatregelen (Coalitieakkoord 2019-2023)

2.500

Totaal oormerken

14.662

Egalisatiereserve Beheer en ontwikkeling natuur (NR: B038)

Het doel van de reserve is de realisatie van projecten en het uitvoeren van beheermaatregelen in het kader van de decentralisatie van het 'Natuurbeleid'. De reserve zorgt ervoor dat de verschillen in kasuitgaven tussen de jaren worden geëgaliseerd.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

B038 Beheer en ontwikkeling natuur

11.294

1.498

-620

12.172

4.686

Bij

Reguliere storting conform begroting

470

Decentralisatie uitkering Natuurinclusief na-isoleren

535

Onderuitputting natuur

493

1.498

Af

Projectplan grazig deel

-540

Natuurtop 22

-53

Subsidie faunabeheereenheid

-26

-620

Resterende oormerken per 31-12-2022

Uitvoering rapport van Geel (Coalitieakkoord 2019-2023)

2.151

  Bijdrage Natuurinclusief

2.000

  Natuurinclusief na-isoleren

535

Totaal oormerken

4.686

Uitvoeringsreserve Doorgeschoven Activiteiten (NR: B040)

Doel van deze reserve is het overhevelen van niet bestede budgetten voor specifieke activiteiten die over de jaargrens heen schuiven. Het gaat daarbij uitsluitend om doorgeschoven middelen voor activiteiten waarvoor geen specifieke bestemmingsreserves zijn ingesteld. Indien dit laatste wel het geval is, vindt eventuele overheveling plaats via de daarvoor geëigende reserves.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

B040 Doorgeschoven activiteiten

1.000

1.376

-547

1.829

1.484

Bij

Subsidieregeling Circulaire Economie

420

Subsidieverlening verbetering geluid

750

Entreegebouw Waterloopbos

95

Toezichthouders buitengebied

111

1.376

Af

Subsidieverlening verbetering geluid

-397

Herstelcampagne gastvrijheidssector

-150

-547

Resterende oormerken per 31-12-2022

 Waterplantenproblematiek

203

 Subsidieregeling Circulaire Economie

420

 Subsidieverlening verbetering geluid

750

 Toezichthouders buitengebied

111

Totaal oormerken

1.484

Egalisatiereserve Economisch Programma (NR: B043)

Met het 'Economisch programma' wordt het ondernemerschap en groei van het midden- en kleinbedrijf (MKB) versterkt. Doel is groei van de regionale economie en verbetering van het vestigingsklimaat, waardoor nieuwe banen worden gecreëerd. Het verlengd 'Economisch programma' kent vijf programmalijnen: 'Financiering & Support', 'Human Capital Agenda/Arbeidsmarkt', 'Internationalisering', '(Ondernemers)cultuur' en 'Ruimtelijk-economisch beleid'. De reserve wordt ingezet ter dekking van de ingediende projectvoorstellen. Hierbij dienen de projectvoorstellen te voldoen aan de door PS vastgestelde kaders. Indien in enig jaar de begrote middelen voor de uitvoering van het 'Economisch Programma' niet volledig worden besteed, dan worden deze toegevoegd aan de reserve 'Economisch Programma'. In het coalitieakkoord is sprake van voortzetting van het huidige economische programma, met enkele nieuwe accenten.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

B043 reserve Economisch Programma

8.106

1.966

-1.998

8.074

4.877

Bij

Verlenging economisch beleid

952

Productsaldo Economie 2022

1.014

1.966

Af

Scholingsfonds (oormerk)

-291

Financiering en Support (oormerk)

-250

Human Capital Agenda (oormerk)

-209

Internationalisering (oormerk)

-85

(Ondernemers) cultuur (oormerk)

-310

Monitoring en onderzoek (oormerk)

-50

Diversen (oormerk)

-85

Talent kleurt Flevoland

-83

Uitvoering economisch beleid t.l.v. ongeoormerkt deel

-635

-1.998

Resterende oormerken per 31-12-2022

Human Capital agenda

601

Financiering en support

100

Internationaal Ondernemerschap

706

Netwerkversterkend ondernemerschap

390

Corona NF-Scholingsfonds

316

Human Capital Agenda/Arbeidsmarkt (verlenging)

1.394

Internationalisering (verlenging)

280

(Ondernemers) cultuur (verlenging)

40

Monitoring en onderzoek (verlenging)

50

  Risicoreservering Groeifonds Flevoland (CA 2019-2023)

1.000

Totaal oormerken

4.877

Uitvoeringsreserve Duurzame energie (NR: B044)

Het doel van de reserve is het uitvoeren van projecten binnen de opgave 'Duurzame Energie'. Aan de reserve 'Duurzame Energie' worden onttrekkingen gedaan voor projecten zoals 'expertise centrum', 'initiatieven energietransitie', actieplan 'Het Goede Voorbeeld' en 'zon voor asbest' waarmee PS hebben ingestemd.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

B044 Duurzame energie

2.217

729

-891

2.055

1.764

Bij

Niet bestede middelen energie 2022

294

Uitvoering klimaatakkoord

118

Regionale Energie Strategieën

318

729

Af

Onderzoekskosten klimaatakkoord 2021

-28

Besteding Regionale Energie Strategieën 2021

-170

Expertise warmtenet

-59

Subsidieregeling 'Van asbest naar duurzaam dak 2021'

-108

Financiering expertise centrum EEF 2021

-500

Subsidie Platform Energiecoöperatie Flevoland 2021

-27

-891

Resterende oormerken per 31-12-2022

Zon op dak / netcongestie

300

Actieplan 'Het Goede Voorbeeld'

208

Kwartiermaker opgave 'Energie, klimaatplan'

117

Ontwikkeling wamtenet

264

Klimaatakkoord

10

Subsidie energie coöperatie

33

Regionale energie Strategie

832

Totaal oormerken

1.764

Uitvoeringsreserve Regiodeal Noordelijk Flevoland (NR: B045)

Het doel is het reserveren van de middelen, de rijksbijdrage en (provinciale) cofinanciering, voor de uitvoering van het 'Regiodeal programma'. De rijksbijdrage en de regionale cofinanciering zullen worden besteed aan het realiseren van de doelen die benoemd zijn in de Regiodeal, gericht op het toekomstbestendig maken van het Maritiem Cluster op Urk, de verduurzaming van de IJsselmeervisserij en het verzilveren van het groeipotentieel van Noordelijk Flevoland verbonden aan smart mobility. Het kader voor de besteding is vastgelegd in de Regiodeal.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

B045 Regiodeal Noordelijk Flevoland

4.092

0

-34

4.059

4.059

Af

Talent 2022

-245

Clusterregeling Innovatie MCU 2022

211

-34

Resterende oormerken per 31-12-2022

MCU-Innovatie

3.867

MCU-Talent

192

Totaal oormerken

4.059

Uitvoeringsreserve Fonds Culturele ontwikkeling (NR: B046)

De reserve wordt ingezet voor de uitvoering van het Flevolands 'Fonds culturele ontwikkeling'. Doelstellingen van dit fonds zijn het versterken van het makersklimaat en het ondersteunen van instellingen en makers bij de aanpassingen die nodig zijn om goed te kunnen opereren in de periode na corona.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

B046 Fonds culturele ontwikkeling

2.244

847

-107

2.984

410

Bij

Reguliere storting

33

Storting 'Fonds culturele ontwikkeling'

654

Impuls Land Art

160

847

Af

Uitvoering fonds Culturele ontwikkeling

-107

-107

Resterende oormerken per 31-12-22

  Impuls Land Art

410

Bestemmingsreserve Krachtige samenleving (NR: B047)

De reserve wordt onder andere ingezet voor de uitvoering van het programma 'Krachtige samenleving'. De ambitie is om een bijdrage te leveren aan een hoger opleidingsniveau, minder armoede, betere gezondheid, meer sociale veerkracht, een hogere participatiegraad en een beroepsbevolking die beter past bij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B047 Krachtige Samenleving

1.268

350

-670

948

Bij

Storting zorgtafel (vanuit BBR)

350

350

Af

Programma 'Krachtige Samenleving'

-670

-670

Bestemmingsreserve Vitaal platteland (NR: B048)

De reserve wordt ingezet voor de uitvoering van het programma 'Leefbaar Platteland'. Met dit programma wil de provincie een bijdrage leveren aan de leefbaarheid op het platteland en daarmee aan de versterking van de positie van de bewoners. Daarmee wil ze bijdragen aan een 'Krachtige Samenleving', een samenleving waarin de toekomst van de Flevolander centraal staat.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B048 Vitaal platteland

1.867

0

-233

1.634

Af

Realisatie 'Vitaliteit platteland'

-233

-233

Egalisatiereserve Informatiestrategie (NR: B049)

In de samenleving is een ‘digitale transformatie’ gaande; dit heeft de komende jaren de nodige impact op de digitalisering en informatievoorziening van de provincie’. Om deze de komende jaren op het juiste niveau te brengen en te houden heeft GS de ‘Informatiestrategie 2021-2024’ (voor de thema’s 'Data', 'Dienstverlening', 'Bedrijfsvoering', 'Innovatie' en 'Medewerker') vastgesteld. Voor elk van deze thema’s wordt een groot aantal projecten en activiteiten gerealiseerd die een langere doorlooptijd hebben. De duur en kosten per jaar wisselen naar verwachting sterk, waar de inzet van een egalisatiereserve een oplossing voor kan bieden. De reserve kan worden aangewend in jaren waarin er een tekort op de programmakosten ontstaat en worden aangevuld in de jaren waarin een begrotingsoverschot ontstaat.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B049 Informatiestrategie

1.160

848

-1.860

148

Bij

Storting vanuit de BBR

848

848

Af

Werkelijke onttrekkingen reserve

-1.860

-1.860

Uitvoeringsreserve Flevoland Natuurinclusief (NR: B050)

De reserve wordt onder andere ingezet voor de uitvoering van het programma 'Flevoland Natuurinclusief'. Dit programma is in 2021 opgesteld en bevat in ieder geval de volgende onderdelen:
• 'Actieplan Biodiversiteit';
• 'Bossenstrategie';
• 'Vermaatschappelijking natuur';
• 'Exotenbestrijding';
• 'Natuurmaatregelen stikstof'.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B050 Flevoland Natuurinclusief

2.650

100

-702

2.048

Bij

Bijdrage biodiversiteit Lelystad Airport

100

100

Af

Actieplan Biodiversiteit

-702

-702

Voorzieningen

Grondwaterbeheer (NR: V005)

De voorziening is bestemd voor het egaliseren van jaarlijkse verschillen tussen uitgaven wegens grondwaterbeheer (inclusief schadevergoedingen) en inkomsten uit de grondwaterheffing. De bestedingsdoelen van de grondwaterheffing vloeien voort uit de Waterwet (voorheen de Grondwaterwet), artikel 7.7. De doelen zijn maatregelen om nadelige effecten van grondwateronttrekkingen te compenseren, onderzoekingen ten behoeve van het grondwaterbeleid, het grondwaterregister en schade in verband met onttrekkingen. Ook het met deze taken belaste personeel kan betaald worden uit de grondwaterheffing. Besteding aan andere doelen is niet toegestaan. De voorziening wordt gevoed uit de opbrengsten van de grondwaterheffing, voor zover die niet in het jaar van ontvangst zijn besteed.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V005  Grondwaterbeheer

540

0   

-67

473

Af

Egalisatie kosten grondwaterbeheer 2022

-67

-67

Niet-jaarlijks onderhoud provinciehuis (NR: V011)

De voorziening is bedoeld om het provinciehuis inclusief de daarin aanwezige installaties in de huidige vorm voor een lange periode in stand te houden; dit gebeurt op basis van een opgesteld meerjarenonderhoudsplan, waarin voor een langere periode (max. 40 jaar) een doorkijk wordt gegeven in de benodigde financiële middelen.

Om de vier jaar wordt een meerjarenonderhoudsplan door PS vastgesteld. Het huidige plan dat op 10 november 2021 door PS is vastgesteld betreft de periode 2022-2026. In het plan is inzichtelijk gemaakt op welke onderdelen voor het niet-jaarlijks onderhoud in die periode kosten zullen worden gemaakt.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V011 NJO provinciehuis

2.502

472

-757

2.218

Bij  

Reguliere storting

472

472

Af

Uitvoering onderhoud 2022 volgens onderhoudsplan

-757

-757

Niet-jaarlijks onderhoud infrastructuur (NR: V025)

De voorziening is bedoeld om het provinciaal wegen- en vaarwegennet voor een lange periode in stand te houden; daarvoor is periodiek groot onderhoud nodig. Op basis van inspecties en rekening houdend met de aspecten bereikbaarheid, verkeersveiligheid en staat van onderhoud worden meerjaren onderhoudsprogramma’s opgesteld. Op basis hiervan wordt de jaarlijkse dotatie en onttrekking bepaald. De meerjaren onderhoudsprogramma’s worden éénmaal per vijf jaar aangeboden aan PS. De uitwerking vindt plaats in het jaarlijks op te stellen 'Meerjarenprogramma Beheer en Vervanging Infrastructuur (MBVI)'.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V025 NJO infrastructuur

16.213

10.220

-12.816

13.617

Bij

Reguliere storting

10.066

Overboeking voorziening 'SAA - A6 Almere'

154

10.220

Af

Uitvoering onderhoud 2022 volgens onderhoudsprogramma’s

-12.816

-12.816

Niet-jaarlijks onderhoud vestigingen (NR: V043)

De voorziening is bedoeld om de vestigingen, inclusief de daarin aanwezige installaties, in de huidige vorm voor een lange periode in stand te houden; dit gebeurt op basis van een opgesteld meerjarenonderhoudsplan, waarin voor een langere periode (max. 40 jaar) een doorkijk wordt gegeven in de benodigde financiële middelen.
Om de vier jaar wordt een meerjarenonderhoudsplan door PS vastgesteld. Het huidige plan betreft de periode 2022-2026. In het plan is inzichtelijk gemaakt op welke onderdelen voor het niet-jaarlijks onderhoud in die periode kosten zullen worden gemaakt.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V043 NJO Vestigingen

449

100

-38

511

Bij

Reguliere jaarlijkse storting

100

100

Af

Uitvoering onderhoud 2022 volgens onderhoudsplan

-38

-38

Niet-jaarlijks onderhoud NLE (NR: V044)

De voorziening is bedoeld om het pand, inclusief de daarin aanwezige installaties, in de huidige vorm voor een lange periode in stand te houden; dit gebeurt op basis van een meerjarenonderhoudsplan, waarin voor een langere periode een doorkijk wordt gegeven in de benodigde financiële middelen.

Om de vier jaar wordt een meerjarenonderhoudsplan door PS vastgesteld.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V044 NJO NLE

467

100

-181

386

Bij

Reguliere storting

100

100

Af

Uitvoering onderhoud 2022 volgens onderhoudsplan

-181

-181

Niet-jaarlijks onderhoud FlevoKust Haven (NR: V051)

De voorziening is bedoeld ter dekking van de meerjarige onderhoudslasten van Flevokust Haven. Dit gebeurt op basis van een geactualiseerd onderhoudsplan. Het huidige plan betreft de periode 2022-2026.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V051 NJO FKH

0

167

0

167

Bij

Reguliere storting

167

167

Pensioenen (oud) leden GS (NR: V015)

Uit de voorziening worden de pensioenaanspraken van (voormalige) gedeputeerden betaald.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

Vrijval

 31/12

V015  Pensioenen (oud) leden GS

8.448

0

-312

-1.882

6.254

Af

Pensioenbetalingen (oud) leden GS

-312

Vrijval voorziening 'Pensioenen (oud) leden GS'

-1.882

Oninbare vorderingen (NR: V035)

Deze voorziening is bedoeld voor het afdekken van het risico op oninbare vorderingen op debiteuren.

Het bedrag in de voorziening is volledig gebaseerd op specifieke vorderingen.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V035 Oninbare vorderingen

191

0

-136

55

Af

Vrijval voorziening 'Oninbare vorderingen'

-136

-136

Oninbare leningen (NR: V037)

Deze voorziening is bedoeld voor afdekking van de risico’s van oninbaarheid van verstrekte leningen. Het bedrag in de voorziening is volledig gebaseerd op specifieke leningen.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V037 Oninbare leningen

859

0

-14

845

Af

Voorziening 'Oninbare leningen'

-14

-14

Reorganisatie bedrijfsvoering (NR: V039)

De voorziening geldt ter dekking van mobiliteits- en afvloeiingsafspraken die gemaakt zijn ten tijde van de reorganisatie bedrijfsvoering. De voorziening is in 2022 opgeheven.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

Vrijval

 31/12

V039  Reorganisatie bedrijfsvoering

79

0

-71

-8

0

Af

Afboeking t.b.v. de reserve 'Personeel'

4

Aanwending voorziening t.b.v. frictiekosten

-75

Vrijval voorziening 'Reorganisatie bedrijfsvoering'

-8

-71

-8

Spaarverlof (NR: V047)

De voorziening is bedoeld ter dekking van verplichtingen die ontstaan als gevolg van spaarverlof. In de CAO 2017-2018 is besloten dat met ingang van 1 januari 2018 de vervaltermijn van het bovenwettelijk verlof en aangekocht (IKB) verlof komt te vervallen. Daarnaast worden de mogelijkheden voor het extra sparen/aankopen van verlof verruimd. Werknemers mogen dan verlof sparen tot maximaal 50 x hun arbeidsduur per week (bij een werkweek van 36 uur kan dus maximaal 1.800 uur verlof gespaard worden). Dit verlof kan bijvoorbeeld ingezet worden voor mantelzorg, een sabbatical, korter werken of eerder stoppen in aanloop naar pensionering.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V047 Spaarverlof

637

60

0

698

Bij

Voeding o.b.v. ontwikkeling verlofsaldo en tarieven

60

60

Duurzame waardevermindering Flevokust Haven (NR: V048)

Het doel van de voorziening is het afwaarderen van de boekwaarden van de investeringen in Flevokust Haven. In 2018 is Flevokust Haven in gebruik genomen. Zoals reeds werd voorzien ten tijde van het investeringsbesluit dient op moment van ingebruikname, conform de verslaggevingsvoorschriften, door middel van een taxatie getoetst te worden of er sprake is van een zogeheten lagere marktwaarde ('impairment-toets'). Omdat de getaxeerde directe opbrengstwaarde (gebaseerd op marktconforme bedrijfseconomische rendementseisen) eind 2018 lager was dan de boekwaarde van de investering, moest de boekwaarde worden afgewaardeerd.
De voorziening wordt in de balans gepresenteerd onder de materiële vaste activa, namelijk als onderdeel van de boekwaarde van Flevokust Haven.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V048 Duurzame waardevermindering Flevokust Haven

7.243

0

-350

6.893

Af

Vrijval voorziening (i.v.m. afschrijving)

-350

-350

WW-Lasten (NR: V049)

De voorziening heeft tot doel dekking te bieden aan toekomstige WW-lasten van oud-personeel. Aan de voorziening is in 2020€ 0,17 mln. toegevoegd. Dit bedrag is onttrokken aan de reserve 'Personeel'. De WW-lasten werden tot en met 2019 in de exploitatie verantwoord, met als dekking de reserve 'Personeel'. Vanaf 2020 is voor deze lasten een voorziening gevormd. De voorziening is in 2022 opgeheven.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

Vrijval

 31/12

V049 WW-Lasten

147

0

-55

-92

0

Af

exploitatie WW-Lasten

-55

Vrijval voorziening

-92

-55

-92

Voorziening SAA - A6 Almere (NR: V050)

De voorziening heeft tot doel dekking te bieden voor toekomstig onderhoud van Infra. Aan de voorziening is in 2021€ 0,16 mln. toegevoegd. De afkoopsom is in 2021 ontvangen en conform het BBV toegevoegd aan deze voorziening. In 2022 is het resterende saldo van de voorziening overgeboekt naar de voorziening ‘Niet jaarlijks onderhoud Infrastructuur’.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V050 Voorziening SAA - A6 Almere

162

0

-162

0

Af

Vrijval afkoopsom

-8

Overboeking naar voorziening Niet jaarlijks onderhoud Infrastructuur

-154

-162

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2023 08:42:58 met de export van 06/26/2023 22:46:03