Jaarrekening

Balans (incl. toelichting)

3 Balans (incl. toelichting)

Tabel 3.1: Balans

Activa

2022

2021

Passiva

2022

2021

31 dec.

31 dec.

31 dec.

31 dec.

Immateriële vaste activa

0

0

Eigen vermogen

Materiële vaste activa

 • Algemene reserve

26.380

22.523

 • Investeringen met economisch nut

26.048

27.471

 • Bestemmingsreserves

284.099

251.024

 • Investeringen met maatschappelijk nut

238.296

187.545

 • Gerealiseerd resultaat

12.554

16.310

Totaal materiële vaste activa

264.344

215.016

Totaal eigen vermogen

323.033

289.858

Financiële vaste activa

Vreemd vermogen

Kapitaalverstrekkingen aan:

Voorzieningen

24.324

29.646

 • Deelnemingen

8.127

8.127

 • Gemeenschappelijke regelingen

0

0

 • Overige verbonden partijen

1.000

1.000

Leningen aan:

 • Openbare lichamen (art. 1a wet fido)

7.400

10.700

 • Deelnemingen

277

277

 • Overige verbonden partijen

9.250

9.236

Overige langlopende leningen

27

27

Totaal financiële vaste activa

26.081

29.367

Totaal vaste activa

290.425

244.383

Totaal vaste passiva

347.356

319.504

Uitzettingen looptijd < 1 jaar

Netto-vlottende schulden looptijd < 1 jaar

 • Vorderingen op openbare lichamen

32.746

39.588

 • Overige schulden

19.590

17.743

 • Verstrekte kasgeldleningen

0

0

 • Rekening-courant verhouding Rijk

70.318

79.818

Overlopende passiva

 • Overige vorderingen

1.868

2.985

 • Transitorische verplichtingen

23.549

15.569

Totaal uitzettingen

104.932

122.391

 • Vooruit ontvangen doeluitkeringen

31.782

28.910

 • Overige vooruit ontvangen bedragen

1.008

780

Liquide middelen (kas- en banksaldi)

250

147

Totaal overlopende passiva

56.339

45.258

Overlopende activa

 • De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen te ontvangen voorschotbedragen

347

585

 • Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen

27.331

14.999

Totaal vlottende activa

132.860

138.122

Totaal vlottende passiva

75.929

63.001

Totaal activa

423.285

382.506

Totaal passiva

423.285

382.506

Gewaarborgde geldleningen

191

311

x € 1.000

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2023 08:42:58 met de export van 06/26/2023 22:46:03