Jaarrekening

Balans (incl. toelichting)

3.4 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

In deze paragraaf zijn belangrijke financiële rechten en verplichtingen opgenomen waaraan de provincie voor toekomstige jaren is gebonden en die niet uit de balans blijken.

A.   Leaseverplichtingen

Leaseauto’s
In totaal worden 43 auto's geleased. Voor iedere auto is een apart leasecontract afgesloten dat valt onder het raamcontract dat de provincie heeft met een leasemaatschappij. De totale waarde van deze contracten bedraagt € 1,98 mln., waarvan € 0,55 mln. een looptijd heeft korter dan 1 jaar.

B.   Overige niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Verhuur vleugel provinciehuis
De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreek (OFGV) huurt een vleugel van het pand waarin provincie Flevoland gevestigd is. Hiervoor ontvangt de provincie jaarlijks een vergoeding van € 0,2 mln. Daarnaast ontvangt de provincie € 0,09 mln. per jaar voor het doorberekenen van services. Het contract loopt tot februari 2023.

Verhuur pand Oostvaardersdijk
Het pand aan de Oostvaardersdijk (voormalig NLE) wordt door provincie Flevoland deels verhuurd aan twee huurders; te weten de stichting Erfgoed Batavialand en Het Flevolands Archief. De huur loopt tot medio 2027 en bedraagt jaarlijks € 0,58 mln. De totale contractwaarde per balansdatum bedraagt € 3,74 mln.

Huur multifunctionals
Vanaf 1 februari 2020 is een contract gesloten voor de huur van 14 multifunctionals, inclusief onderhoud en services. De looptijd van het contract is 60 maanden en de contractwaarde is in totaal € 0,07 mln.

Openbaar vervoer
Ter doelrealisatie van het provinciaal mobiliteitsbeleid (product Openbaar vervoer) is de provincie voor een aantal toekomstige jaren een belangrijke financiële verplichting aangegaan welke niet in de balans is opgenomen.

Het betreft de openbaar vervoerconcessie IJssel-Vecht (voormalig IJsselmond en Lelystad met ingang van 9 december 2023). De looptijd de concessieovereenkomst is tot en met 8 december 2035. De netto-exploitatiesubsidie wordt jaarlijks volgens de in de sector algemeen toegepaste methode geïndexeerd. De jaarlijkse verplichting uit hoofde van de netto-exploitatiesubsidie bedraagt met ingang van 2024 circa € 11,6 mln. (prijspeil januari 2023).

Garantiestelling personeel NLE
De provincie stond bij faillissement van Batavialand garant voor de WW-suppletie en transitievergoeding van medewerkers welke voor de start van Batavialand werkzaam waren bij GR NLE. De afgegeven garantie is na 31 mei 2022 vervallen en kon alleen worden geëffectueerd bij een faillissement van Batavialand voor die datum.

Stedelijke bereikbaarheid Almere / Hogering 2022
Door het ministerie van IenW is d.d. 19 september 2022 in het kader van de specifieke uitkering 'Stedelijke Bereikbaarheid Almere / Hogering 2022' een bedrag van € 28,4 mln. toegezegd. Dit maakt onderdeel uit van de 'Stedelijke bereikbaarheid Almere'. Hierop is in 2022 nog geen voorschot ontvangen.

C.   Verplichtingen natuurbeheer

In 2014 is landelijk afgesproken om de doorlopende natuurverplichtingen net als voorgaande jaren, voor de decentralisatie van de Natuurtaken, te vermelden onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen. De subsidieaanvragen voor Natuurbeheer (vanuit de SNL) worden voor de provincie uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Zij hebben een overzicht van de doorlopende verplichtingen ultimo 2022 verstrekt. Het totaalbedrag van deze doorlopende verplichtingen per 31 december 2022 is voor provincie Flevoland € 7,77 mln. Deze verplichtingen kunnen worden gedekt uit de middelen voor Natuur van de komende jaren (2023 en verder), die via het provinciefonds worden verstrekt.

D.   Gewaarborgde geldleningen

Tabel 3.24: Gewaarborgde geldleningen

Borg voor lening aan:

Oorspronkelijk
bedrag

Waarborg provincie 1 januari 2022

Mutaties waarborg 2022

Waarborg provincie
31 december 2022

Stichting Groenfonds (1,2%)

101.204

311

-120

191

Totaal

101.204

311

-120

191

x € 1.000

Er hebben in 2022 geen betalingen plaatsgevonden inzake borg- en garantstellingen.

Stichting Groenfonds
Provincie Flevoland staat borg voor 1,2% van de geldleningen die zijn aangegaan door stichting Groenfonds. Dit betreft zogenaamde convenantsleningen aan provincies uit hoofde van het 'LNV-IPO Convenant 1997' van 15 februari 1997, gesloten tussen het ministerie van LNV en het samenwerkingsverband Interprovinciaal Overleg. De convenantsleningen zijn benut voor de financiering van het provinciale aandeel in grondaankopen ten behoeve van het Nationaal Natuurnetwerk (voorheen EHS). Vanaf 1 januari 2008 zijn er geen opnamen meer mogelijk door provincies uit de convenantsleningen.

E.   Overige meerjarige financiële rechten en verplichtingen

Inkopen en aanbestedingen
Jaarlijks worden interne controles uitgevoerd op de financiële rechtmatigheid van inkopen en aanbestedingen. In 2022 is er € 1,03 mln. geconstateerd waarbij het totaal van aaneengesloten opdrachten het grensbedrag voor Europese aanbestedingen overschrijdt. Daarnaast zijn nog opdrachten (€ 1,81 mln.) die voortvloeien uit voorgaande jaren. De totale afwijking bedraagt ca. € 2,84 mln. van de omvang van onze jaarrekening en valt daarmee buiten de controletolerantie die PS hebben vastgesteld.

Onderstaand overzicht geeft inzicht in de totale afwijking welke volledig in 2022 wordt verantwoord.

Tabel 3.25: Afwijkingen financiële rechtmatigheid inkopen en aanbesteding

Afwijking 2022

Totaal

2.841

x € 1.000

Kredietfaciliteit
Provincie Flevoland beschikt met ingang van 1 januari 2019 over een kredietfaciliteit bestaande uit een kredietlimiet van € 0 en een intra-daglimiet van € 10 mln.

Meerjarige subsidieverplichtingen
Onderstaand overzicht geeft inzicht in de resterende verplichting inzake de meerjarige (materiële) subsidies. Dit is de verplichting voor 2022 en verdere jaren van alle subsidieverstrekkingen conform de 'Algemene Subsidieverordening Flevoland' van € 0,025 mln. en groter. Uitgangspunt voor lastneming van deze subsidies is toegepast overeenkomstig de grondslagen zoals opgenomen bij onderdeel 3.1 van de jaarrekening.

Tabel 3.26: Resterende verplichting inzake meerjarige (materiële) subsidies

Resterende verplichting

Totaal

28.903

x € 1.000

Meerjarige verplichtingen volgend uit aanbestedingscontracten/concessies
In overeenstemming met de stellige uitspraak van de commissie BBV (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten) in de Kadernota Rechtmatigheid dient in de jaarrekening een overzicht te worden opgenomen van de (Europees aanbestede) meerjarige contracten. Onderstaand overzicht geeft inzicht in de meerjarige verplichtingen (resulterend uit Europese aanbestedingen) per programma, indien niet reeds toegelicht onder de Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen.

Tabel 3.27: Meerjarige verplichtingen volgend uit aanbestedingscontracten/concessies

Programma

Meerjarige inkoopverplichting

5. Energie, duurzaamheid en milieu

147

6. Mobiliteit

5.062

7. Vernieuwend bestuur

1.361

Totaal

6.571

                                                                                                                                         x € 1.000

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2023 08:42:58 met de export van 06/26/2023 22:46:03