Samenvatting

Financiën

II. Jaarresultaat 2022

In het jaar 2022 is een positief resultaat gerealiseerd van € 12,6 mln. Dit resultaat, en het verschil ten opzichte van de begroting 2022 na wijziging, wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de voortgang van een aantal projecten en programma's uiteindelijk lager was dan verwacht, de bedrijfsvoeringslasten beperkt konden worden gehouden en doordat de baten, met name de provinciefondsuitkering, hoger zijn uitgevallen dan was voorzien. De verschillen zijn nader gespecificeerd en toegelicht bij de desbetreffende programma's.

Tabel 1.1: Opbouw resultaat

Omschrijving

Rekening 2021

Begroting 2022 ontwerp

Begroting 2022 na wijziging

Rekening 2022

Verschil

Lasten

179.688

203.971

217.557

190.091

27.465

Baten

-197.218

-191.870

-223.468

-223.266

-201

Saldo van lasten en baten

-17.529

12.101

-5.911

-33.175

27.264

Stortingen in reserves

46.883

26.357

57.775

62.196

-4.421

Onttrekkingen aan reserves

-45.664

-38.483

-51.863

-41.575

-10.288

Saldo van reservemutaties

1.219

-12.126

5.911

20.621

-14.709

Gerealiseerd resultaat (- = overschot)

-16.310

-25

0

-12.554

12.554

tableCell7

tableCell9

tableCell8

tableCell10

x € 1.000

In de Jaarrekening 2022 (onderdeel IV van deze jaarstukken) gaan we bij de diverse programmaonderdelen in op de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting 2022 (na wijziging) en het ontstaan van het rekeningresultaat 2022.

III. Weerstandsvermogen

De paragraaf 'Weerstandsvermogen en risicobeheersing' geeft een overzicht van de belangrijkste risico’s van de provincie. Het risicoprofiel van de provincie is ten opzichte van de voorlaatste versie van de paragraaf (zoals opgenomen in de Programmabegroting 2023) toegenomen van € 8,8 mln. naar € 13,9 mln. De weerstandscapaciteit is eveneens ten opzichte van de Programmabegroting 2023 toegenomen van € 17,6 mln. naar € 19,9 mln. De dekkingsgraad (weerstandsratio) neemt daarmee af van 2,0 naar 1,4. Deze bevindt zich binnen de bandbreedte (van 1,1 tot 2,0), zoals is vastgelegd in de 'Nota Reserves & Voorzieningen 2020-2023'.

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2023 08:42:58 met de export van 06/26/2023 22:46:03