Programmaverantwoording

Economie

In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste activiteiten beschreven die hebben bijgedragen aan economische structuurversterking, het stimuleren van innovatie, groei, het vinden van personeel, internationalisering en de profilering van de vrijetijdseconomie.

Gebiedsopgaven
De ontwikkeling van Amsterdam Lelystad Airport, Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (MSNF) en Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum (MITC) in Marknesse zijn voorbeelden van gebiedsontwikkeling waaraan de provincie bijdraagt. Met lef en in samenwerking met onze partners werken we aan het realiseren van onze ruimtelijk-economische ambities. Dit doen we met aandacht voor: Fysieke omgeving, Innovatie en Talent. Via concrete projecten en initiatieven geven we zo economische structuurversterking vorm voor verbreding van de welvaart.

Amsterdam Lelystad Airport/OMALA, het bedrijventerrein Lelystad Airport Businesspark en de overslaghaven Flevokust Haven zijn van bovenregionaal belang en versterken de economische structuur van de regio. Met deze ontwikkelingen wordt gewerkt aan een krachtig logistiek knooppunt in de regio. Ook zijn deze ontwikkelingen van belang voor de economie van Nederland en de Metropoolregio Amsterdam, omdat deze regio een belangrijke schakel vormt tussen West- en Oost-Nederland en het achterland (onder andere Duitsland).

De containerterminal en overslagkade van Flevokust Haven zijn gedurende geheel 2022 verpacht voor activiteiten op het gebied van agrofood, logistiek, maakindustrie en circulaire economie.

Met het Rijk en regiopartijen hebben we in de ‘Regio Deal Noordelijk Flevoland’ langs de lijnen' fysieke ontwikkeling', 'innovatie' en 'talent' afspraken gemaakt over de versterking van het Maritieme Cluster op Urk én de ontwikkeling van een Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum (MITC) in Marknesse.

In 2020, 2021 en 2022 zijn voor het Maritieme Cluster op Urk betekenisvolle stappen gezet. Op het gebied van de fysieke ontwikkeling van de maritieme servicehaven is belangrijk dat het inpassingsplan onherroepelijk is geworden. In de voorbereiding voor de realisatiefase is een verdiepende ontwerpslag gemaakt, de raming geactualiseerd en zijn de risico’s beter inzichtelijk gemaakt. Op het gebied van clusterontwikkeling heeft het cluster Urk Maritime zich verder ontwikkeld en geprofessionaliseerd.

Rond het nieuwe MITC ontvouwt zich een krachtig, breed cluster van bedrijven betrokken bij smart mobility.
Het nieuwe bestemmingsplan heeft voor de zomer van 2022, tegelijk met de aanpassing van het provinciale omgevingsbeleid, ter inzage gelegen. De vaststelling van het bestemmingsplan zal in 2023 plaatsvinden, wanneer RDW helderheid heeft over de ontwikkelingen in Europese regelgeving voor het testen van voertuigen en de NLR helderheid heeft over de recente regelgeving voor het vliegen met het testen van drones. De Politieacademie wil haar nieuwe rijvaardigheidscentrum op het MITC vestigen, een ontwikkeling die in het bestemmingsplan is meegenomen. Eind 2022 is besloten een tijdelijke campusvoorziening te realiseren, de kans deed zich voor om hiervoor gedurende 5 jaar een Floriade paviljoen in Marknesse te plaatsen.

Flevoland: ecosysteem voor ondernemerschap
In 2022 is verder uitvoering gegeven aan het 'Economisch Programma' met de volgende vier programmalijnen: 'Financiering & Support', 'Internationalisering', 'Ondernemerscultuur' en de 'Human Capital-agenda'. Daarmee hebben we bijgedragen aan het versterken van ondernemerschap en groei van het midden- en kleinbedrijf (MKB), uitgaande van de behoefte van de ondernemer en het ecosysteem. Het doel is groei van de regionale economie en verbetering van het vestigingsklimaat, waardoor nieuwe banen worden gecreëerd.
In 2022 is het nieuwe economisch beleid, op basis van de kaders van PS, voorbereid en door GS vastgesteld.

Circulaire economie
Duurzaamheid is in ons economisch beleid een belangrijk overkoepelend thema. Het thema 'Circulaire economie' is verder uitgewerkt in hoofdstuk 5 'Energie, duurzaamheid en milieu'.

Vrijetijdseconomie
Ook begin 2022 had de sector nog te maken met beperkende voorwaarden in het kader van het coronavirus. Uitgesteld boekingsgedrag en beperkt bezoek leidde ertoe dat er in de sector nog steeds omzetverlies geleden werd. Na het vervallen van de maatregelen is het herstel goed op gang gekomen, met name ook door de ‘terugkomst’ van de internationale gast. Ondernemerschap in de vrijetijdssector is een onderdeel dat valt binnen ons economisch beleid. Het thema 'Recreatie en vrijetijdssector' is verder uitgewerkt in hoofdstuk 4 'Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige samenleving'.

Maatschappelijk effect

Maatschappelijk effect

Het ondernemersklimaat en de verdiencapaciteit van provincie Flevoland zijn versterkt door het stimuleren van innovatie, groei, scholing, internationaal ondernemen en gebiedspromotie.

Effect van ons beleid

De provinciale stimuleringsmaatregelen voor innovatie, groei, vinden van personeel en internationalisering hebben zichtbaar gewerkt voor de ondernemers.

Programmaonderdelen en doelen

Lasten

Begroot € 13.475
Gerealiseerd € 7.372
Afwijking € 6.103
Deze pagina is gebouwd op 07/03/2023 08:42:58 met de export van 06/26/2023 22:46:03