Economie

Indicatoren

Indicator

Omschrijving

2019

2020

2021

Streef-
cijfer
2022

Rekening
2022

Amsterdam Lelystad
Airport/OMALA

Maximaal rendement uit de aan
Amsterdam Lelystad Airport gerelateerde gebiedsontwikkeling

25%

25%

30%

50%

30%

  • Uitgifte Lelystad Airport Businesspark                    Toelichting: In totaal 100

       hectare uit te geven terrein

35%

35%

50%

50%

50%

  • Voortgang van de met gebiedspartners uitgevoerde innovatie-, duurzaamheids- en talentontwikkelingsprojecten.

Toelichting: duurzame waterketen, energieneutraliteit, biodiversiteit, toekomstbestendige luchthavenomgeving

10%

20%

30%

30%

30%

Flevokust
Haven

Besluitvorming
spooraansluiting/overslagperron

0%

0%

50%

75%

100%

Noordelijk
Flevoland

De Maritieme Servicehaven is
gereed voor ondernemers om
hun bedrijfspanden te
realiseren:

- planologisch mogelijk

90%

25%

90%

100%

100%

- aanbesteding afgerond

0%

100%

25%

- fysiek gerealiseerd

0%

0%

Toelichting: Pas in september 2022 heeft de Raad van State het inpassingsplan onherroepelijk verklaard. Dit heeft tot vertraging geleid in de (voorbereiding van de) realisatiefase.

Uitvoering Regiodeal

35%

35%

35%

Realisatie maritieme campus

25%

25%

25%

Scholingsfonds Maritiem Noordelijk Flevoland
Pilot Herstructurering IJsselmeervisserij

95%

50%

123%

75%

125%

75%

De vorming van het Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum (MITC) is in 2025 gerealiseerd.
Toelichting: Het MITC zal later operationeel zijn dan aan het begin van deze bestuursperiode werd voorzien (2023). De besluitvorming binnen RDW en het ministerie van IenW hebben meer tijd gevergd. Bovendien bleek het afgelopen jaar herschikking/ verschuiving noodzakelijk waardoor het bestemmingsplanproces een jaar later tot afronding komt.

10%

10%

10%

- De nieuwe testbaan van RDW in Marknesse is gerealiseerd dan wel in de afrondingsfase

- Er is een krachtig, breed cluster van bedrijven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen betrokken bij het MITC

- De DigiCity op het MITC-terrein biedt ruimte aan bedrijven die zich met innovaties op het vlak van slimme, duurzame en veilige mobiliteit bezighouden

Toezien op de realisatie en afronding van de lopende ZZL-projecten en rechtmatige besteding van de bijbehorende middelen
Toelichting: Het percentage van de afgegeven beschikkingen ten opzichte van de beschikbare middelen

85%

100%

100%

100%

100%

Economisch Programma

Vestigingen van snelgroeiende bedrijven in Flevoland  
Bron: LISA*
Toelichting: Beleidsdoelstelling 'meer groeiende bedrijven' uit Economisch Programma

379

298

265

n.b.

273

Toegekende aanvragen Voucherregeling Ondernemerschap
Bron: Horizon/Provincie Flevoland

126

125

94

120

78**

* Vanaf 2022 wordt LISA als bron gehanteerd i.p.v. het CBS. Hiermee kan actuelere data worden gepresenteerd (CBS-data loopt een jaar achter). De cijfers zijn met terugwerkende kracht (voor voorgaande jaren) aangepast.
** Voor de vouchers 'Kennis & expertise' en 'Persoonlijke ontwikkeling' was het subsidieplafond in Q3 2022 bereikt, waardoor er tijdelijk geen vouchers konden worden uitgegeven. Begin 2023 wordt dat subsidieplafond weer verhoogd.

Beleidsindicatoren BBV

Indicator

Omschrijving

2019

2020

2021

Streef-
cijfer
2022

Rekening
2022

Bruto Regionaal Product

Percentage toename van het Bruto Regionaal Product (BRP) ten opzichte van het voorgaande jaar.

1,5%

-2%

4,4%

> 3%

n.n.b.

Werk-gelegen-heid

Percentage banen ten opzichte van de totale beroepsbevolking
Bron: CBS

74,4%

74,7%*

75%

≥ 75%

76,2%

* Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de enquête van het CBS zijn de cijfers over 2019 en 2020 niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers zoals gerapporteerd in eerdere jaarstukken.

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2023 08:42:58 met de export van 06/26/2023 22:46:03