Bijlagen

2. Verdeling van de lasten en baten over de taakvelden

2. Verdeling van de lasten en baten over de taakvelden

 

Lasten per programma naar taakveld (incl. directe personele lasten)

Rekening 2022

1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water

6.9 Regionale economie, ov. Baten&lasten

8.140

8.1 Ruimtelijke ordening

3.842

8.3 Stedelijke vernieuwing

198

1.9 Bestuur, overige baten en lasten

446

3.9 Water, overige baten en lasten

916

8.2 Volkshuisvesting

134

3.3 Kwantiteit grondwater

457

Totaal 1 1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water

14.134

2 Landbouw, visserij en natuur

5.1 Natuurontwikkeling

1.835

5.2 Beheer natuurgebieden

11.577

5.9 Natuur, overige baten en lasten

1.784

6.1 Agrarische aangelegenheden

4.253

6.9 Regionale economie, ov. Baten&lasten

860

7.9 Cult.&maatschappij, ov. baten&lasten

640

8.9 Ruimte, overige baten en lasten

654

1.9 Bestuur, overige baten en lasten

643

4.1 Bodembescherming

360

5.3 Beheer flora en fauna

1.268

0.3 Geldleningen en uitzettingen

142

Totaal 2 Landbouw, visserij en natuur

24.015

3 Economie

0.4 Deelnemingen

133

3.4 Kwaliteit oppervlaktewater

149

4.6 Duurzaamheid

101

6.3 Kennis en innovatie

1.319

6.9 Regionale economie, ov. Baten&lasten

7.811

1.9 Bestuur, overige baten en lasten

56

6.2 Logistiek

830

Totaal 3 Economie

10.398

4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving

6.4 Recreatie en toerisme

1.911

7.1 Cultuur

6.324

7.2 Maatschappij

1.964

7.9 Cult.&maatschappij, ov. baten&lasten

2.055

1.9 Bestuur, overige baten en lasten

13

Totaal 4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving

12.267

5 Energie, duurzaamheid en milieu

4.6 Duurzaamheid

5.448

4.9 Milieu, overige baten en lasten

663

5.9 Natuur, overige baten en lasten

417

6.9 Regionale economie, ov. Baten&lasten

1.199

8.1 Ruimtelijke ordening

265

1.9 Bestuur, overige baten en lasten

244

4.1 Bodembescherming

845

4.4 Vergunningverlening en handhaving

4.756

3.5 Kwaliteit grondwater

-9

Totaal 5 Energie, duurzaamheid en milieu

13.828

6 Mobiliteit

2.3 Openbaar vervoer

37.053

2.9 Verkeer en vervoer, ov. Baten&lasten

2.855

1.9 Bestuur, overige baten en lasten

313

2.1 Landwegen

28.770

2.2 Waterwegen

4.868

Totaal 6 Mobiliteit

73.859

7 Vernieuwend bestuur

0.6 Overhead

35.940

0.8 Mutaties reserves

62.196

1.1 Provinciale Staten

2.546

1.2 Gedeputeerde Staten

1.658

1.6 Openbare orde en veiligheid

140

1.9 Bestuur, overige baten en lasten

1.149

3.9 Water, overige baten en lasten

13

1.4 Bestuurlijke organisatie

82

0.3 Geldleningen en uitzettingen

10

1.3 Kabinetszaken

49

1.5 Interbestuurlijk toezicht op regio

3

Totaal 7 Vernieuwend bestuur

103.786

Totaal Lasten

252.287

Baten per programma naar taakveld (incl. directe personele lasten)

Rekening 2022

1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water

6.9 Regionale economie, ov. Baten&lasten

-22

8.1 Ruimtelijke ordening

-710

8.3 Stedelijke vernieuwing

-186

3.9 Water, overige baten en lasten

-82

3.3 Kwantiteit grondwater

-543

Totaal 1 1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water

-1.544

2 Landbouw, visserij en natuur

5.1 Natuurontwikkeling

-554

5.2 Beheer natuurgebieden

-61

5.9 Natuur, overige baten en lasten

-660

6.1 Agrarische aangelegenheden

-786

6.9 Regionale economie, ov. Baten&lasten

-605

8.9 Ruimte, overige baten en lasten

-325

Totaal 2 Landbouw, visserij en natuur

-2.991

3 Economie

6.3 Kennis en innovatie

-573

6.9 Regionale economie, ov. Baten&lasten

-26

6.2 Logistiek

-1.183

Totaal 3 Economie

-1.782

4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving

0.6 Overhead

-8

6.4 Recreatie en toerisme

-45

7.1 Cultuur

-691

7.2 Maatschappij

-3

7.9 Cult.&maatschappij, ov. baten&lasten

-7

Totaal 4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving

-754

5 Energie, duurzaamheid en milieu

4.6 Duurzaamheid

-2.440

4.9 Milieu, overige baten en lasten

-83

8.1 Ruimtelijke ordening

-43

4.1 Bodembescherming

-465

4.4 Vergunningverlening en handhaving

-10

3.5 Kwaliteit grondwater

-12

Totaal 5 Energie, duurzaamheid en milieu

-3.052

6 Mobiliteit

2.3 Openbaar vervoer

-8.050

2.9 Verkeer en vervoer, ov. Baten&lasten

-300

2.1 Landwegen

-593

2.2 Waterwegen

-112

Totaal 6 Mobiliteit

-9.055

7 Vernieuwend bestuur

0.4 Deelnemingen

-343

0.6 Overhead

-3.656

0.8 Mutaties reserves

-41.575

1.2 Gedeputeerde Staten

-163

0.3 Geldleningen en uitzettingen

-287

0.2 Opbrengst Provinciale belastingen

-56.061

0.1 Uitkering provinciefonds

-143.580

0.9 Resultaat

12.554

Totaal 7 Vernieuwend bestuur

-233.111

Totaal Baten

-252.287

x € 1.000

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2023 08:42:58 met de export van 06/26/2023 22:46:03