Programmaonderdelen en doelen

Algemene dekkingsmiddelen en stelposten

Portefeuillehouder

H.J. Hofstra

Middelen

7.3 Algemene dekkingsmiddelen en stelposten

Rekening 2021

Begroting 2022 ontwerp

Begroting 2022 na wijziging

Rekening 2022

Verschil

Lasten

-12

7.922

4.219

10

4.209

Baten

-177.100

-174.698

-198.467

-200.271

1.804

Saldo

-177.113

-166.775

-194.248

-200.261

6.013

x € 1.000

Waardoor wijkt het af

Verschil

Waarvan

effect op:

Lasten

Reserve

Rekening-

saldo

1. Onvoorziene uitgaven

140

0

140

2. Loon- en prijsontwikkeling

2.200

0

2.200

3. Stelpost 'Nieuw beleid'

994

0

994

4. Onzekerheden perspectiefnota

800

0

800

Overige kleine verschillen

75

0

75

Totaal lasten

4.209

0

4.209

Baten

5. Opcenten motorrijtuigenbelasting

-214

0

-214

6. Provinciefondsuitkering

1.241

55

1.186

7. Rentebaten

219

0

219

8. Afwikkelingsverschillen

473

0

473

Overige kleine verschillen

85

0

85

Totaal baten

1.804

55

1.749

x € 1.000, - = nadeel

Toelichting

Lasten
1. Onvoorziene uitgaven
Jaarlijks is in de begroting een bedrag geraamd voor onvoorziene uitgaven. Hiervan is in 2022 geen gebruik gemaakt.
2. Loon- en prijsontwikkeling
Jaarlijks is in de begroting een bedrag geraamd voor de loon- en prijsontwikkeling op basis van de verwachtingen van het Centraal Planbureau. Hiervan is in 2022 geen gebruikt gemaakt.
3. Stelpost 'Nieuw beleid'
Dit budget was beschikbaar voor nieuwe initiatieven. Daarbinnen waren enkele oormerken opgenomen voor specifieke onderwerpen die nog nadere uitwerking of besluitvorming behoefden. De beschikbare ruimte voor nieuw beleid is uiteindelijk voor een bedrag van € 0,99 mln. niet ingezet in 2022.
4. Onzekerheden perspectiefnota
De stelpost 'Onzekerheden perspectiefnota' was met name bedoeld als risicobuffer voor tegenvallende opbrengsten uit de opcenten op de motorrijtuigenbelasting bij toenemende elektrificering van het voertuigenbestand. Dit risico is ook opgetreden, waardoor de inkomsten uit opcenten MRB € 0,21 mln. zijn achtergebleven bij de raming. In de begroting worden diverse rekenkundige aannames gedaan, die omgeven zijn door onzekerheden (zoals de ontwikkeling van de belastingcapaciteit en de provinciefondsuitkering). Deze stelpost was bedoeld om eventuele tegenvallers die zich daarbij voordoen op te vangen. Omdat dergelijke onzekerheden zich niet hebben voorgedaan is deze beschikbare ruimte uiteindelijk niet ingezet in 2022.

Baten
5. Opcenten motorrijtuigenbelasting
Door mutaties in omvang en samenstelling van het wagenpark (waaronder de toegenomen elektrificering) is de uiteindelijke opbrengst over 2022 circa € 0,2 mln. lager dan was geraamd (een relatieve afwijking van 0,38%). Dit is het gevolg van een daling van het aantal belastbare voertuigen.
6. Provinciefondsuitkering
De geraamde provinciefondsuitkering is voor het laatst bijgesteld bij de Slotwijziging 2022 en was gebaseerd op de septembercirculaire 2022. Nadien is de decembercirculaire 2022 verschenen. De effecten van deze circulaires zijn niet meer in de begrotingsraming verwerkt. Uiteindelijk is de uitkering circa € 1,2 mln. hoger uitgevallen dan de raming. Deze toename wordt veroorzaakt door:

  • voor € 0,1 mln. veroorzaakt door bijstellingen van met name inwonertallen, maar deels ook andere maatstaven;
  • voor € 0,3 mln. veroorzaakt door nieuwe (decentralisatie-)uitkeringen, met name voor natuur (SNL);
  • voor € 0,8 mln. veroorzaakt door de (verwachte) nacalculatie van de belastingcapaciteit over 2021.

De nacalculatie van de uitkering op basis van de gerealiseerde belastingcapaciteit (die in 2023 plaatsvindt) leidt naar verwachting tot een hogere uitkering, omdat het verdeelmodel provinciefonds rekening houdt met de werkelijke belastingopbrengst en de belastingcapaciteit in provincie Flevoland heeft zich in 2022 ten opzichte van de andere provincies ongunstiger ontwikkeld.
7. Rentebaten
Dit betreft voornamelijk de ontvangen rente op schatkistbankieren. Bij het opstellen van de begroting was het rentetarief nog nihil.
8. Afwikkelingsverschillen
Dit betreft een in 2022 (meicirculaire provinciefonds) ontvangen bijdrage van het Rijk voor de regionale cultuursector in 2021. Deze bate is kon niet in 2021 verantwoord worden, omdat de toekenning toen niet bekend was.

Lasten

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2023 08:42:58 met de export van 06/26/2023 22:46:03