Programmaonderdelen en doelen

Reserves

Portefeuillehouder

H.J. Hofstra

Middelen

7.5 Reserves

Rekening 2021

Begroting 2022 ontwerp

Begroting 2022 na wijziging

Rekening 2022

Verschil

Lasten

46.883

26.357

57.775

62.196

-4.421

Baten

-45.664

-38.483

-51.863

-41.575

-10.288

Saldo

1.219

-12.126

5.911

20.621

-14.709

x € 1.000

Stortingen in reserves

Begroting
2022 na wijziging

Rekening
2022

Verschil

Waarvan
effect op rekening-saldo

Algemene reserve

356

356

0

0

Personeel

900

1.479

-579

0

Monumentenzorg

286

327

-41

0

Brede Bestemmingsreserve

25.002

25.797

-795

0

Sport

0

0

0

0

Technische bijstand Europa

0

39

-39

0

Procesgelden gebiedsontwikkeling

900

900

0

0

p-PMJP /POP

1.880

1.880

0

0

Bodem

0

0

0

0

Egalisatie gladheidsbestrijding

0

0

0

0

Cofinanciering EU-projecten 14-20

900

900

0

0

Nieuwe Natuur

0

0

0

0

Activering vervangingsinvesteringen

4.781

4.967

-186

0

Almere 2.0

6.700

6.700

0

0

Jaarlijks onderhoud infrastructuur

0

0

0

0

Mobiliteit

9.797

11.137

-1.340

0

Beheer en ontwikkeling natuur

950

1.498

-548

0

Meerjaren Aanpak Bedrijfsvoering

0

0

0

0

Doorgeschoven activiteiten

1.376

1.376

0

0

Economisch programma

1.373

1.966

-593

0

Duurzame energie

436

729

-294

0

Regiodeal Noordelijk Flevoland

0

0

0

0

Fonds Culturele Ontwikkeling

840

848

-8

0

Krachtige Samenleving

350

350

0

0

Fonds Vitaal Platteland

0

0

0

0

Informatiestrategie

848

848

0

0

Flevoland Natuurinclusief

100

100

0

0

Totaal stortingen

57.775

62.196

-4.422

0

x € 1.000, - = nadeel

Toelichting stortingen

Een aantal reserves kent een hogere storting ten opzichte van de begroting na wijziging. De hogere stortingen passen binnen het door PS vastgestelde beleid ten aanzien van de desbetreffende reserves, zoals is vastgelegd in de 'Nota Reserves & Voorzieningen 2020-2023' of nadien genomen (instellings-)besluiten. Hieronder is een toelichting opgenomen op alle reserves met een verschil > € 0,1 mln.

1. Personeel
Voor de onttrekking aan de reserve 'Personeel' wordt vanuit het voorzichtigheidsbeginsel de maximale onttrekking (worst case scenario) geraamd. In de praktijk bleek een aantal verplichtingen lager uit te vallen, waardoor de werkelijke storting (diverse restantbudgetten) hoger was dan de raming.
2. Brede Bestemmingsreserve
Het verschil ten opzichte van het kader voor 2022 wordt met name veroorzaakt door enkele (incidentele) hogere stortingen dan begroot (na wijziging). Voor een gedetailleerd overzicht van de gerealiseerde stortingen in de ‘Brede Bestemmingsreserve’ wordt verwezen naar bijlage 1 van deze jaarstukken.

3. Egalisatiereserve vervangingsinvesteringen infrastructuur
Deze reserve heeft betrekking op de instandhouding van bestaande provinciale infrastructuur op de afgesproken kwaliteitsniveaus (zie ook programmaonderdeel 6.3). De budgetten voor het jaarlijks onderhoud zijn aangepast op basis van actuele inzichten, zoals ook opgenomen in de 'Strategische Uitvoeringsplannen' (SUP 2.0). Dit wordt gedekt uit deze reserve, waarvoor in de reserve voldoende vrije middelen beschikbaar zijn. Het restant van de mutatie betreft wijzigingen in de kapitaallasten die voortvloeien uit de geactualiseerde 'Activastaat 2023-2026', gebaseerd op de huidige bestedings- en investeringsplannen.
4. Mobiliteit
Het verschil tussen de beschikbare middelen voor het openbaar vervoer en fietsmaatregelen (die via het provinciefonds en via een specifieke uitkering worden ontvangen) en de daaruit te dekken kosten en investeringen wordt conform bestaand beleid geëgaliseerd via deze reserve (zie programma 6).
5. Beheer en ontwikkeling natuur
Het verschil tussen de beschikbare middelen voor de gedecentraliseerde natuurtaken en de werkelijke kosten worden conform bestaand beleid toegevoegd aan deze reserve (zie programmaonderdeel 2.2.1).
6. Economisch programma
De niet bestede middelen voor het 'Economisch Programma' zijn conform bestaand beleid toegevoegd aan deze reserve (zie programmaonderdeel 3.1).
7. Duurzame energie
Binnen het programma 'Energietransitie' is er op de diverse onderdelen een onderbesteding van in totaal € 0,3 mln. Niet alle opdrachten van energie hebben geleid tot uitgaven in 2022, omdat een deel van de opdrachten over het jaar heen zijn getild. De middelen blijven beschikbaar in de reserve ‘Duurzame energie’.

Voor een gedetailleerd inzicht in de reserves wordt verwezen naar bijlage 1 'Overzicht reserves en voorzieningen'.

Onttrekkingen aan reserves

Begroting
2022 na wijziging

Rekening
2022

Verschil

Waarvan
effect op rekening-saldo

Algemene reserve

-4.470

-4.470

0

0

Personeel

-3.217

-2.376

-841

0

Monumentenzorg

0

0

0

0

Brede Bestemmingsreserve

-16.857

-15.433

-1.424

0

Sport

-354

-354

0

0

Zuiderzeelijngelden

-2.481

-279

-2.201

0

Technische bijstand Europa

0

0

0

0

Procesgelden gebiedsontwikkeling

-1.378

-1.307

-72

0

  p-MJP / POP

-3.412

-1.925

-1.487

0

Bodem

-450

-308

-142

0

Egalisatie gladheidsbestrijding

0

0

0

0

Cofinanciering EU-projecten 14-20

-900

-592

-308

0

  Nieuwe Natuur

-250

-121

-129

0

  Egalisatie activering vervangingsinvesteringen

348

0

348

0

Almere 2.0

-6.750

-6.750

0

0

Jaarlijks onderhoud infrastructuur

0

0

0

0

Mobiliteit

0

0

0

0

Beheer en ontwikkeling natuur

-1.713

-620

-1.093

0

  Meerjaren aanpak bedrijfsvoering

0

0

0

0

Doorgeschoven activiteiten

-547

-547

0

0

Dekking afschrijvingslasten

0

0

0

0

Economisch programma

-2.124

-1.998

-126

0

Duurzame energie

-1.227

-891

-336

0

Regiodeal Noordelijk Flevoland

-1.910

-34

-1.876

0

Fonds Culturele Ontwikkeling

-214

-107

-107

0

Krachtige Samenleving

-823

-670

-153

0

Fonds Vitaal platteland

-260

-233

-27

0

Informatiestrategie

-2.000

-1.860

-140

0

Flevoland Natuurinclusief

-875

-702

-173

0

Totaal onttrekkingen

-51.863

-41.575

-10.288

0

x € 1.000, - = nadeel

Toelichting onttrekkingen

De aanwending van bestemmingsreserves is veelal afhankelijk van projectvoortgang en de daarmee gemoeide uitgaven. Hierdoor ontstaan verschillen in de onttrekkingen aan de reserves (indien minder is uitgegeven hoeft minder onttrokken te worden aan de reserves). De verklaringen zijn opgenomen bij de desbetreffende programmaonderdelen in deze jaarstukken. Een aantal reserves kent een overschrijding ten opzichte van de begroting na wijziging (meer onttrokken dan begroot). Deze hogere onttrekkingen passen binnen het door PS vastgestelde beleid ten aanzien van de desbetreffende reserves, zoals is vastgelegd in de 'Nota Reserves & Voorzieningen 2020-2023' of nadien genomen (instelling-)besluiten. Hieronder is een toelichting opgenomen op alle reserves met een verschil > € 0,1 mln.

1. Personeel
Voor de reserve 'Personeel' wordt de onttrekking worst case geraamd, vanuit een voorzichtigheidsbeginsel. Binnen provincie Flevoland zijn in 2022 88 vacatures opengesteld geweest. Dit komt neer op circa 20% van alle totale functies. Per saldo is ruim € 1,1 mln. minder ingezet dan begroot. Dit komt neer op een uitputting van bijna 98% van deze budgetten.
2. Brede Bestemmingsreserve
De onttrekking aan de 'Brede Bestemmingsreserve' is lager dan geraamd doordat de voortgang van een aantal projecten lager was dan vooraf verwacht. Voor een gedetailleerd overzicht van de gerealiseerde onttrekkingen wordt verwezen naar de toelichting op de 'Brede Bestemmingsreserve' zoals opgenomen in bijlage 1 van deze jaarstukken.
3. Zuiderzeelijngelden
In 2022 is voor € 2,17 mln. minder besteed voor het programma 'Zuiderzeelijngelden'. De lasten zijn gebaseerd op de gedeclareerde bijdragen door de uitvoerende partijen. In samenhang hiermee zijn de baten voor cofinanciering € 0,016 mln. lager. Daarnaast zijn er bijna geen lasten geweest voor de beschikbaar gestelde bijdragen vanuit het 'Luchthavenfonds' (€ 0,015 mln. lager). De middelen blijven beschikbaar in deze reserve. Alle beschikbare middelen (in deze reserve) worden uiterlijk in het voorjaar van 2023 besteed.
4. p-MJP/POP
Het saldo van de uitvoeringskosten POP en de provinciale cofinanciering is € 1,5 mln. lager dan begroot. De onderbesteding wordt verrekend met de reserve 'p-MJP/POP', waardoor er per saldo minder is onttrokken.
5. Bodem
Voor bodemdaling is afgelopen jaar - onder leiding van gebiedsregisseur – hard gewerkt om tot een gedragen gebiedsproces te komen. Ondanks de belangrijke stap van een intentieverklaring is, is het gebiedsproces minder ver gevorderd ten aanzien van uitbouw en daadwerkelijke invulling van de verschillende sporen en daardoor is hier minder budget aan besteed. Dit leidt tot een lagere onttrekking aan deze reserve. De niet bestede middelen blijven beschikbaar in de reserve 'Bodem'.
6. Cofinanciering EU-projecten 14-20
De lasten voor cofinanciering zijn € 0,7 mln. lager dan begroot. Dit betreft de cofinanciering van de 'Technische Bijstand', het 'Kansen voor West' en het 'INTERREG programma', voor projecten van externe organisaties in de provincie en projecten waar de provincie partner in is. Daarnaast zijn nog niet alle kosten gedeclareerd die gemaakt zijn tijdens de uitvoering van provinciale projecten en zijn er minder baten vanwege de beëindiging van de werkzaamheden voor de Management Autoriteit. Per saldo is er € 0,3 mln. minder onttrokken aan deze reserve dan begroot. Deze gelden blijven beschikbaar in deze reserve.

7. Nieuwe natuur
De totale lasten van het programma zijn € 0,1 mln. lager dan begroot. Dit betreft de bijdragen aan de projecten, op basis van de voortgang die de uitvoerende organisaties hebben gerealiseerd. Deze gelden blijven beschikbaar in deze reserve.
8. Egalisatie activering vervangingsinvesteringen
Hiervoor wordt verwezen naar de toelichting bij de stortingen. Deze reserve heeft betrekking op de instandhouding van bestaande provinciale infrastructuur op de afgesproken kwaliteitsniveaus (zie ook programmaonderdeel 6.3). De budgetten voor het jaarlijks onderhoud zijn aangepast op basis van actuele inzichten, zoals ook opgenomen in de 'Strategische Uitvoeringsplannen' (SUP 2.0). Dit wordt gedekt uit deze reserve, waarvoor in de reserve voldoende vrije middelen beschikbaar zijn. Het restant van de mutatie betreft wijzigingen in de kapitaallasten die voortvloeien uit de geactualiseerde 'Activastaat 2023-2026', gebaseerd op de huidige bestedings- en investeringsplannen.
9. Beheer en ontwikkeling natuur
De lagere onttrekking wordt veroorzaakt door het project 'Grazige deel' binnen de Oostvaardersplassen. Als gevolg van onder andere juridische procedures is vertraging ontstaan in de uitvoering, met als gevolg dat de kosten in 2022 fors lager uitvallen dan begroot. Er is hier sprake van een timingsverschil; de in 2022 niet bestede middelen worden in de restant projectperiode alsnog uitgegeven.
10. Economisch programma
De lagere onttrekking wordt veroorzaakt door een aantal onderbestedingen op de budgetten voor de uitvoering van het 'Economisch Programma'. Deze middelen blijven beschikbaar binnen de reserve voor uitvoering in latere jaren.
11. Duurzame energie
Binnen het programma 'Energietransitie' is er op de diverse onderdelen (REIS, Aanpak grootste gasverbruikers, kwartiermaker opgave 'Energie, klimaatplan') een onderbesteding van in totaal € 0,3 mln. Niet alle opdrachten van energie hebben geleid tot uitgaven in 2022, omdat een deel van de opdrachten over het jaar heen zijn getild. Externe factoren hebben ertoe geleid dat opdrachten niet voor het einde van het jaar zijn afgerond. De afronding van deze opdrachten vinden plaats in 2023. De middelen blijven beschikbaar in deze reserve.
12. Regiodeal Noordelijk Flevoland
De van het Rijk ontvangen middelen zijn in 2022 besteed aan de programmalijnen 'Innovatie' en 'Talent'. Ondanks dat het programma voorspoedig loopt, is er in 2022 voor € 1,9 mln. minder besteed. Deze middelen zijn wel geprogrammeerd en zullen in komende jaren tot besteding komen.
13. Fonds Culturele ontwikkeling
De lagere onttrekking aan deze reserve (€ 0,1 mln.) wordt veroorzaakt doordat in de eerste fase van de uitvoering van het programma 'Fonds Culturele ontwikkeling' de programmamaker heeft gewerkt aan zaken die veelal niet direct uitgaven met zich meebrengen, bijvoorbeeld het voeren van gesprekken en komen tot afspraken. De nog niet ingezette middelen uit 2022 blijven beschikbaar in de reserve ('Fonds Culturele ontwikkeling') voor uitvoering in de resterende looptijd van het fonds.
14. Krachtige Samenleving
De programmering van de uitgaven sloot niet helemaal aan bij de activiteiten in 2022, grotendeels als gevolg van het doorschuiven van de verwachte subsidieaanvraag vanuit de GGD voor een 'proeftuin ouderen', waardoor een deel van het budget doorgeschoven diende te worden. De niet bestede middelen uit 2022 blijven beschikbaar in deze reserve voor de uitvoering van het programma in 2023.
15. Informatiestrategie
De lagere onttrekking aan deze reserve (€ 0,1 mln.) wordt veroorzaakt doordat de inschatting voor de onttrekking in november is gemaakt, waarna bleek dat al een deel van de kosten van 2022 abusievelijk in 2021 waren geboekt. Daarnaast is een aantal verplichtingen niet tot volledige uitnutting zijn gekomen.
16. Flevoland Natuurinclusief
De lagere onttrekking aan deze reserve (€ 0,2 mln.) wordt veroorzaakt doordat een aantal verwachte subsidie aanvragen van gemeenten, stichtingen en tbo’s vertraging heeft opgelopen. De niet bestede middelen uit 2022 blijven beschikbaar in deze reserve voor de subsidieaanvragen die begin 2023 worden verstrekt.

Voor een gedetailleerd inzicht in de reserves wordt verwezen naar bijlage 1 'Overzicht reserves en voorzieningen'.

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2023 08:42:58 met de export van 06/26/2023 22:46:03