Paragrafen

Financiering

Conform voorschriften uit het BBV wordt met onderstaand renteschema inzicht gegeven in de rentelasten van externe financiering, het renteresultaat en de wijze van rentetoerekening. Omdat de provincie thans niet over (rentedragende) externe financiering beschikt beperkt dit overzicht zich tot de rentebaten.

Tabel 4.4: Renteschema

Omschrijving

Bedragen

Bedragen

De externe rentelasten over de korte en lange financiering

0

De externe rentebaten (idem)

-/-                287

Saldo rentelasten en rentebaten

 -/-                287

De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend

0

De rente van de projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend

0

De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (=projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend

0

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente

0

Rente over eigen vermogen

0

Rente over voorzieningen

0

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente

 -/-                287

De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)

0

Renteresultaat op het taakveld Treasury in 2023

-/-                287

x € 1.000    

Externe rentebaten
Het betreft hier rentebaten uit leningen verstrekt aan gemeenten, diverse partijen vanuit de publieke taak en over ons rekening-courant saldo bij de schatkist. De overige componenten zijn niet van toepassing.

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2023 08:42:58 met de export van 06/26/2023 22:46:03