Paragrafen

Financiering

Risicobeheer
Het vigerende beleid binnen provincie Flevoland geeft aan dat wij prudent omgaan met de financiële middelen. Wij trekken geen gelden aan om deze tegen een hoger rendement uit te zetten (bankieren). De provincie heeft (nog) geen leningen aangetrokken en een positief rekening courant saldo bij de BNG Bank en de Schatkist. In het huidige treasurystatuut worden vier risico’s onderkend waarbij de volgende maatregelen zijn getroffen:

Tabel 4.3: Risico’s en maatregelen

Risico

Omschrijving

Maatregel

Rente-risico

De kans dat rentewijzigingen nadelige financiële gevolgen hebben.

Dit gebeurt door gedurende het jaar de ruimte boven/onder de limiet te monitoren.
Kasgeldlimiet: 7% van de omvang van de Programmabegroting 2022 bedraagt € 16,1 mln.
Kasgeldoverschot: gemiddelde omvang vlottende middelen, dit bedraagt € 67,0 mln. Dit bedrag plus de kasgeldlimiet van € 16,1mln. levert een ruimte onder de limiet op van € 83,1 mln. Gezien deze ruimte is er van een risico (nog) geen sprake.
Renterisiconorm: deze norm stelt een grens aan de financiering op de lange termijn. Financiering was dit jaar (nog) niet aan de orde. Mocht dit in de toekomst wel het geval zijn dan zal tevens de ruimte boven/onder deze limiet worden gemonitord.

Valuta-risico

Positieve dan wel negatieve gevolgen van koersschommelingen wanneer er gehandeld wordt met andere munteenheden dan de euro.

Er wordt uitsluitend gehandeld met de euro als munteenheid. Dit risico is dan ook uitgesloten.

Krediet-risico

De kans dat een debiteur de hoofdsom niet terugbetaalt als gevolg van betalingsproblemen en/of een faillissement.

Sinds 2013 worden nagenoeg al onze middelen, op bedrag aangehouden in rekening-courant bij BNG Bank van max. € 0,25 mln. na, aangehouden bij de schatkist dan wel zijn/worden deze in het kader van onderling lenen uitgeleend aan medeoverheden. Het risico van niet terugbetalen is hierbij (nagenoeg) nihil. Voor reguliere debiteuren wordt een adequate incassoprocedure toegepast. Waar zich financiële risico’s voordoen worden deze tijdig afgedekt.

Liquiditeit-risico

De kans dat erop korte en/of lange termijn te weinig liquide middelen voorhanden zijn om te kunnen voldoen aan de betalingsverplichtingen.

 Er is ook dit jaar gewerkt met een versoberde (meerjarige) liquiditeitenplanning voor de komende jaren. Hierin zijn de uitgaven en inkomsten (vertaald naar geldstromen) zoveel als mogelijk op elkaar afgestemd. Gegeven de ambities voor de komende jaren kan het nodig zijn op enig moment financieringsmiddelen aan te trekken ter voorkoming van liquiditeitstekorten. Dat moment heeft zich echter dit jaar niet voorgedaan.

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2023 08:42:58 met de export van 06/26/2023 22:46:03