Landbouw, visserij en natuur

Indicatoren

Indicator

Omschrijving

2019

2020

2021

Streef-
cijfer
2022

Rekening
2022

Landbouw

Aantal werknemers in de agrofoodsector

Bron: Vestigingenregister

Provincie Flevoland

20.953

21.410

21.872

≥ 21.872

21.724

Aantal ondersteunde proeftuinen Bron: Provincie Flevoland/Horizon

7

9

10

11

Natuur

Aantal hectaren Nationaal
Natuurnetwerk  
Bron: Provincie

Flevoland/Voortgangsrapportage Natuur (VRN)

26.274

26.271

26.271,7

≈ 26.000

26.271

Floriade

Paviljoen Food Forum is gebouwd en in gebruik

40%

60%

100%

100%

100%

Nationaal
Park Nieuw
Land

Uitvoering geven aan de eerste bouwstenen uit de ontwikkelingsvisie

n.v.t.

10%

30%

30%

35%

In samenwerking met gebiedspartners is de MIRT-verkenning Oostvaardersoevers afgerond en besluitvorming
(voorkeursbeslissing) door ministerie is voorbereid

20%

40%

85%

100%

100%

MarkermeerIJmeer

Marker Wadden fase 1 is gerealiseerd

95%

99%

100%

100%

100%

Afronding Marker Wadden met E-eilanden

30%

60%

90%

Nieuwe
Natuur

De initiatiefnemers zijn gestart met de fysieke inrichting van gehonoreerde projecten

18%

47%

58%

71%

76%

Beleidsindicatoren BBV

Indicator

Omschrijving

2019

2020

2021

Streef-
cijfer 2022

Rekening
2022

Beheerde natuur

Het beheer van natuurwaarden uitgedrukt in hectare binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN), met contract. Toelichting: dit betreft het oppervlakte grondgebied dat in beheer is als natuurgebied. Hierbij gaat het om gesubsidieerd natuurbeheer in het kader van het 'Subsidiestelsel Natuur en Landschap'

23.606

23.691

23.686

≈ 23.500

23.696

Ontwikkelde nieuwe natuur

De ontwikkeling van nieuwe natuurwaarden uitgedrukt in hectare binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN).

Toelichting: dit betreft het oppervlakte verworven en ingerichte natuur vanuit de landelijke opgave voor realisatie van het NNN. De indicator richt zich in dit geval alleen op ingericht natuurgebied

0

25

0

0

0

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2023 08:42:58 met de export van 06/26/2023 22:46:03