Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

3.3 Middelen

In onderstaande tabellen is weergegeven welke kosten geraamd en gerealiseerd zijn voor de instandhouding van de kapitaalgoederen van de provincie. De ramingen zijn gebaseerd op de daaraan ten grondslag liggende onderhoudsplannen.

Jaarlijks onderhoud
Het jaarlijks onderhoud komt ten laste van de jaarlijks daartoe in de exploitatie opgenomen onderhoudsbudgetten.

Tabel 3.3: Jaarlijks onderhoud (ten laste van de exploitatie)

Rekening 2021

Begroting 2022 ontwerp

Begroting 2022 na wijziging

Rekening 2022

Verschil

Begroting 2023

Landwegen

7.809

8.079

8.041

7.365

676

8.581

Vaarwegen

1.603

1.651

2.185

2.323

-138

1.719

Provinciehuis

466

339

515

511

4

353

Vestigingen

136

49

106

105

1

51

Voormalig NLE

154

83

124

123

1

86

Flevokust Haven

624

47

247

98

149

257

Totaal

10.792

10.248

11.218

10.525

693

11.047

x € 1.000

Niet jaarlijks onderhoud (NJO)
Voor de bekostiging van het niet jaarlijks onderhoud wordt jaarlijks ten laste van de exploitatie een bedrag toegevoegd aan de onderhoudsvoorzieningen NJO (dotatie). De kosten van het niet jaarlijks onderhoud worden vervolgens conform het BBV rechtstreeks ten laste van deze voorzieningen gebracht.

Tabel 3.4: Ontwikkeling voorziening 'NJO Infrastructuur'

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand per 1/1

18.096

16.213

13.617

486

931

1.587

Dotatie aan voorziening t.l.v. exploitatie

8.633

10.220

10.479

9.948

9.948

9.948

Onderhoudskosten t.l.v. voorziening

-10.514

-12.816

-23.610

-9.503

-9.292

-9.918

Stand per 31/12

16.213

13.617

486

931

1.587

1.617

x € 1.000

In tabel 3.4 is het verloop weergegeven van de voorziening 'NJO Infrastructuur' op basis van de vastgestelde financiële kaders van het MBVI/PMIRT 2023-2027. Op basis van actuele prognoses en de extra dotatie in 2021 en 2022 van totaal € 5,45 mln. (uit de resultaatbestemming 2018) en de extra dotaties van € 0,5 mln. in 2022 en € 0,5 mln. in 2023 (Perspectiefnota: 'Versnellen CO2 reductie projecten beheer en onderhoud') en het doorschuiven van uitgaven naar 2023 is het geprognosticeerde saldo van de voorziening aan het einde van ieder jaar toereikend.

Tabel 3.5: Ontwikkeling voorziening 'NJO Provinciehuis'

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand per 1/1

2.495

2.503

2.218

2.149

1.851

2.086

Dotatie aan voorziening t.l.v. exploitatie

472

472

472

472

472

472

Onderhoudskosten t.l.v. voorziening

-464

-757

-541

-770

-237

-84

Stand per 31/12

2.503

2.218

2.149

1.851

2.086

2.474

x € 1.000

Tabel 3.6: Ontwikkeling voorziening 'NJO Vestigingen'

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand per 1/1

470

449

511

260

270

269

Dotatie aan voorziening t.l.v. exploitatie

86

100

100

100

100

100

Onderhoudskosten t.l.v. voorziening

-108

-37

-351

-90

-101

-166

Stand per 31/12

449

511

260

270

269

203

x € 1.000

Tabel 3.7: Ontwikkeling voorziening 'NJO NLE'

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand per 1/1

563

467

386

136

175

63

Dotatie aan voorziening t.l.v. exploitatie

183

100

100

100

100

100

Onderhoudskosten t.l.v. voorziening

-279

-181

-350

-61

-212

-47

Stand per 31/12

467

386

136

175

63

116

x € 1.000

Tabel 3.8: Ontwikkeling voorziening 'NJO FKH'

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand per 1/1

0

0

167

334

461

628

Dotatie aan voorziening t.l.v. exploitatie

0

167

167

167

167

167

Onderhoudskosten t.l.v. voorziening

0

0

0

-40

0

-4

Stand per 31/12

0

167

334

461

628

791

x € 1.000

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2023 08:42:58 met de export van 06/26/2023 22:46:03